Gen 11.29: Nahor, he wen marry one wahine name Milkah, da daughta a his brudda Haran, da guy dat wen mahke awready.
Gen 11.31: his boy Abram an his grankid Lot dat was Haran boy, an his daughta in law Sarai, da one dat wen marry his boy Abram.
Gen 19.31: One time, da older daughta tell da younga daughta, “Eh!
Gen 19.31: One time, da older daughta tell da younga daughta, “Eh!
Gen 19.33: Den da older daughta wen go by her fadda an go sleep wit him.”
Gen 19.34: Da nex day da older daughta tell da younga daughta, “Eh!
Gen 19.34: Da nex day da older daughta tell da younga daughta, “Eh!
Gen 19.35: Da younga daughta wen go sleep wit him, an cuz he drunk, he neva know
Gen 19.37: Da older daughta, she wen born one boy, an she give um da name Mo`ab, dat
Gen 19.38: Da younga daughta, same ting.”
Gen 24.24: Rebecca tell him, “Me, I Betu`el daughta.
Gen 24.47: She tell me, ‘Me, I Betu`el daughta.
Gen 24.48: way fo find my boss own brudda guy, so I can take his daughta fo come da wife fo Abraham boy.
head: Esau Marry Ishmael Daughta
Gen 28.9: Her, Ishmael daughta an Nebaiot sista.
Gen 29.6: Dass Laban daughta Rachel.
Gen 29.10: She Laban's daughta, an Laban his mudda brudda.
Gen 29.16: Da older daughta name Leah, an da younga daughta name Rachel.
Gen 29.16: Da older daughta name Leah, an da younga daughta name Rachel.
Gen 29.18: “I work fo you seven year, if you give me yoa younga daughta Rachel fo marry.
Gen 29.23: Nite time, Laban take his daughta Leah by Jacob, an Jacob an Leah sleep togedda.”
Gen 29.24: (Same time, Laban give his daughta Leah da slave wahine Zilpah fo work fo her.
Gen 29.28: Den Laban give him his daughta Rachel too fo marry.
Gen 29.29: (Same time, Laban give his daughta Rachel da slave wahine Bilhah fo work fo her.
Gen 34.1: Jacob had one daughta, her name Dinah.
Gen 34.3: Den, Shekem wen start fo feel plenny love fo Dinah, Jacob daughta.
Gen 34.5: Jacob find out dat Shekem wen make pilau kine to his daughta Dinah.
Gen 34.8: “My boy Shekem, he get plenny love inside his heart fo yoa daughta an he like marry her.
Gen 34.19: Right away he do how dey tell um, cuz he like Jacob daughta plenny, an he da main guy fo all da Hamor ohana.
Gen 36.2: Da firs one he marry, Adah, Elon da Het guy daughta, an da odda one, Oholibamah, Anah daughta, an Anah was
Gen 36.2: Elon da Het guy daughta, an da odda one, Oholibamah, Anah daughta, an Anah was Zibeon da Hiv guy boy.
Gen 36.3: Afta dat, Esau wen marry Basemat, she Ishmael daughta an Nebaiot sista.
Gen 36.14: Oholibamah, dass Anah daughta an Zibeon grandaughta, she was Esau wife.
Gen 36.18: fo da ohanas dat come from Oholibamah, Esau wife, Anah daughta.
Gen 36.25: Anah, he get two kids, his boy Dishon an his daughta Oholibamah.
Gen 36.39: Mehetabel mudda was Matred, dat was Mezahab daughta.
Gen 38.11: Judah tell his daughta in law Tamar, “Go back to yoa fadda place.
Gen 38.12: Long time afta dat, Judah wife, dat was Shuwa daughta, wen mahke.
Gen 38.16: He talk lidat cuz he neva know, az was his own daughta in law.
Gen 38.24: You know yoa daughta in law, Tamar?
Gen 41.50: Asnat, she dea mudda, Poti-Fera [daughta / girl / #], da pries fo da Egypt god On[, her fadda].
Gen 46.18: She da slave wahine dat Laban wen give to his daughta Leah.
Gen 46.25: She da slave wahine dat Laban wen give to his daughta Rachel.
Exo 2.5: Da Pharaoh guy daughta wen go da Nile Riva fo bafe.
Exo 2.5: Da king daughta, she spock da basket ova dea wea get plenny reed plants
Exo 2.6: Da king daughta open da basket.
Exo 2.7: Da older sista, she go by da Pharaoh guy daughta.
Exo 2.8: Da Pharaoh guy daughta tell her, “Go!
Exo 2.9: Da Pharaoh guy daughta, she tell da mudda, “Eh!”
Exo 2.10: Da mudda take um back by da Pharaoh guy daughta.
Exo 2.10: Da Pharaoh guy daughta hanai da kid, so he come her boy.
Exo 2.21: Lata, Reuel wen give his daughta Zipporah to Moses fo marry.”
Exo 6.23: She Amminadab daughta an Nakshon sista.
Exo 21.9: She get da same rights jalike she was da guy daughta, an he gotta make lidat to her.
Exo 22.17: But if da girl fadda no like let dat guy marry his daughta, da guy still yet gotta pay all da price fo marry one
Lev 18.15: “No make sex wit yoa daughta in law.
Deu 22.17: Now he bulai bout her an tell, “I no find proof dat yoa daughta neva sleep wit one guy befo.
head: Now he bulai bout her an tell, “I no find proof dat yoa daughta neva sleep wit one guy befo.
1Ki 3.1: Fo set up da deal, Solomon wen take da Pharaoh guy daughta an marry her.
1Ki 7.8: He make one nodda house, jalike his own house, fo Pharaoh daughta dat he wen marry.
1Ki 9.16: to Solomon fo wedding present wen Solomon marry Pharaoh daughta.
1Ki 9.24: Afta Solomon pau build da house fo Pharaoh daughta, she move ova dea from da part a Jerusalem dat King David
1Ki 11.1: He love Pharaoh daughta -- an wahines from da Moab peopo, da Ammon peopo, da Edom
Neh 13.28: Eliashib da main pries guy, he had one boy dat marry da daughta a Sanballat da Horon guy.