Gen 6.1: wen start fo get plenny peopo inside da world, an dey get daughtas.
Gen 6.2: Had guys jalike gods dat wen check out da daughtas dat born to da peopo.
Gen 6.4: Den, afta dat time, da guys dat jalike gods an da daughtas dat born to da peopo wen come togedda an get kids.”
Gen 19.8: I get two daughtas dat neva sleep wit any guy yet.
Gen 19.12: Yoa wife, yoa boys, yoa daughtas, son-in-law guys, anybody else you get inside dis town -
Gen 19.14: guys dat goin come his son in law guys wen dey marry his daughtas.
Gen 19.14: But da guys dat like marry his daughtas, dey tink he making joke, so dey no do notting.
Gen 19.15: Take yoa wife, an yoa two daughtas dat stay hea wit you!
Gen 19.16: two guys wen grab dea hands, Lot, an his wife, an da two daughtas, an dey take um all outside da town an leave um dea.”
head: Lot an His Daughtas
Gen 19.30: Lata, Lot an his two daughtas wen go way from Zo`ar to da mountains.
Gen 19.30: Ova dea mauka side, Lot an his two daughtas wen live inside one cave.
Gen 19.36: Dass how da two wahines, Lot daughtas, dey wen come hapai from dea own fadda.
Gen 28.2: Yoa mudda brudda Laban, he get daughtas.
Gen 29.16: Now, Laban, he get two daughtas.
Gen 31.26: You take my daughtas wit you, jalike you one army guy an dey yoa prisonas!
Gen 31.28: But you, you neva even let me kiss my daughtas an my grandkids fo tell um aloha!
Gen 31.31: Laban, “I was scared, cuz I tinking you goin take back yoa daughtas an bus me up.
Gen 31.33: an da tents fo da two slave wahines dat work fo his two daughtas, but he neva find notting.”
Gen 31.41: I wen work fourteen year fo marry yoa two daughtas, plus six year fo pay you fo da sheeps an goats.
Gen 31.43: Da wahines, dey my daughtas.
Gen 31.43: I no can do notting now bout my daughtas, an da kids dey wen born.
Gen 31.50: If you make any kine to my daughtas, o if you marry odda wahines, no matta no mo nobody dat
Gen 31.55: He kiss his daughtas an his grankids, an aks God fo do good tings fo dem.
Gen 34.9: We make deal so you guys can marry our daughtas, an us can marry yoa daughtas, yeah?
Gen 34.9: so you guys can marry our daughtas, an us can marry yoa daughtas, yeah?
Gen 34.16: Den you guys can marry our daughtas, an us guys goin marry yoa daughtas, an us can live hea,
Gen 34.16: you guys can marry our daughtas, an us guys goin marry yoa daughtas, an us can live hea, an all goin come jalike one ohana.
Gen 34.21: Good we can take dea daughtas fo come our wifes, an we give dem our daughtas too.
Gen 34.21: take dea daughtas fo come our wifes, an we give dem our daughtas too.
Exo 2.16: He get seven daughtas.
Exo 2.16: Ery day, da daughtas go by da puka wea da watta come out.
Exo 2.20: Da pries guy tell his daughtas, “So!
Exo 6.25: Eleazar, Aaron boy, he wen marry one a Puti`el daughtas.
Exo 32.2: Take off da gold earrings dat you guys wifes an boys and daughtas get, an bring um ova hea by me.”
Exo 34.16: Den you goin make deal wit dem fo yoa boys marry dea daughtas.
Exo 34.16: But dea daughtas, dey goin go all out fo do stuff fo dea gods, jalike wen
Rut 1.12: You guys, you jalike my daughtas, but mo betta you go back home.
Rut 1.13: No way, my daughtas!
Ezr 9.2: Our guys take all da peopos daughtas fo come dea wifes, an wifes fo dea boys.
Ezr 9.12: You wen tell us, ‘No let yoa daughtas marry dea boys!
Ezr 9.12: No let yoa boys marry dea daughtas!’
Neh 7.63: side befo time, cuz he wen marry one a da Gilead guy daughtas.
Neh 13.25: Dis da promise: “You guys, no goin let yoa daughtas marry da guys from da odda peopos.
Isa 32.9: You daughtas stay shua notting goin hurt you, Lissen wat I get fo tell
Isa 32.11: Shake an be scared You daughtas dat stay shua notting goin hurt you.