Heb 11.24: big, he no let nobody make to him like he King Pharaoh's daughta's hanai boy no matta dass true.