Rut 4.17: Obed, lata he [come] Jesse fadda an King David granfadda.”
Rut 4.22: Jesse, he King David fadda.
head: David Come Real Ol
1Ki 1.1: King David, he come real ol.
1Ki 1.5: Dat time, King David boy Adonijah (Haggit his mudda) wen go aroun ack big fo
1Ki 1.6: small kid time, weneva Adonijah do bad kine stuff, King David no bodda.
1Ki 1.6: King David neva aks “How come you stay do dat?
1Ki 1.6: cuz David neva like make his boy feel bad.
1Ki 1.8: an Shimei, an Rei, an da military leada guys dat was King David army guys, dey neva help Adonijah.
1Ki 1.9: He tell all his brudda guys, King David boys, fo come, an all da guys from da Judah ohana dat stay
head: Da Oddas Aks King David Who Goin Come Da King
1Ki 1.11: Adonijah, da one dat Haggit wen born fo David, he come King awready.
1Ki 1.11: An oua boss David, he donno yet wass happening!
1Ki 1.13: Talk to King David now!
head: David Make Solomon Da King
1Ki 1.28: King David tell Nathan, “Tell Bathsheba fo come inside hea.
1Ki 1.29: King David make one strong promise to her.”
1Ki 1.31: Den she tell, “King David, you my boss!”
1Ki 1.32: King David tell his guys, “Go tell Zadok da pries guy, an Nathan da
1Ki 1.38: go fo put Solomon on top da mule dat stay spesho fo King David, an dey take Solomon down to da Gihon watta place.”
1Ki 1.43: Oua boss King David wen make Solomon da King, not you.”
1Ki 1.47: Da guys dat stay work fo oua boss King David, dey all go by King David an tell um, ‘We like fo God make
1Ki 1.47: dat stay work fo oua boss King David, dey all go by King David an tell um, ‘We like fo God make Solomon get even mo big
1Ki 1.47: King David, he stay sitting down on top da bed, an he bend ova fo
head: David Tell King Solomon How Fo Make
1Ki 2.1: Wen almos time fo David mahke, he tell his boy Solomon wat fo do.
head: King David Mahke
1Ki 2.10: Den David mahke an go wit his ancesta guys.
1Ki 2.10: Da peopo bury him inside Jerusalem, dat get da name “David [Big] Town.
1Ki 2.11: All da time dat David was da King fo da Israel peopo, was forty year.
1Ki 2.12: Den King Solomon take ova from his fadda David, an sit on top da same throne.
1Ki 2.24: an make me sit down on top da same throne jalike my fadda David.
1Ki 2.26: da Box Fo Rememba Da Deal Wit My Boss Yahweh in front David my fadda, an cuz you wen suffa all da time my fadda wen
1Ki 2.33: But fo David an da peopo dat come from him, an his ohana, an fo da
1Ki 2.33: from him, an his ohana, an fo da kings dat goin come from David, Yahweh goin make eryting come good fo dem, foeva.
1Ki 2.44: heart, you know all da bad kine stuff you wen do to King David my fadda.
1Ki 2.45: Fo shua, kings from David blood goin sit on top King David throne in front Yahweh,
1Ki 2.45: Fo shua, kings from David blood goin sit on top King David throne in front Yahweh, foeva.
1Ki 3.1: He bring her David Town, az Jerusalem.
1Ki 3.3: fo Yahweh, an he stay keep all da rules dat his fadda David wen make.
1Ki 3.6: Solomon tell, “You wen do plenny for my fadda King David, dat wen work fo you.
1Ki 3.6: You wen stay real tight wit David, cuz you know da way he live, an you know you can trus um,
1Ki 3.6: David get one clean an good heart, jus how you like.
1Ki 3.6: An you wen stick wit him, cuz you wen give King David one boy fo sit on top his throne, an dass me.
1Ki 3.7: You wen make me come da King afta my fadda David mahke.
1Ki 3.14: da tings I tell you dat you gotta do jalike yoa fadda King David wen do, den I goin make you live long time too.
1Ki 5.1: Him an King David stay tight from long time.
1Ki 5.1: head fo make him da king, fo take ova from his fadda King David.
1Ki 5.3: Dis wat he tell: “You know awready, dat my fadda David stay pray to da God Yahweh.
1Ki 5.5: Yahweh wen tell my fadda King David, ‘I goin put yoa boy on top yoa throne, afta you pau be da
1Ki 5.7: I like tell good tings bout Yahweh, cuz he wen give King David one boy dat know wat fo do erytime, fo be in charge a da
1Ki 6.12: I goin make happen da ting I wen make promise to yoa fadda David fo do.
1Ki 7.51: Den Solomon go bring all da stuff dat his fadda King David wen make spesho fo God befo time -- silva, an gold, an
1Ki 8.1: Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, from da part dey call King David Town, dass Zion, fo put um inside da Temple.
1Ki 8.3: Wen all da leada guys fo da Israel peopo wen come David Town, da pries guys go pick up da Box.
1Ki 8.15: God wen make one promise wit his own mout to my fadda David befo time.
1Ki 8.16: God wen tell my fadda David dis: ‘From befo time, wen I bring my Israel peopo outa
1Ki 8.16: An I wen pick you, David, fo stay in charge a my peopo, da Israel peopo.
1Ki 8.17: “From befo time, my fadda David wen like build one temple fo Yahweh, so erybody know wat
1Ki 8.18: Yahweh tell my fadda David, ‘Az real good, wat you wen do, wen you wen tink fo build
1Ki 8.20: Now az my kuleana fo be da king afta my fadda David.’
1Ki 8.24: jalike you make promise fo do, Fo yoa worka guy, my fadda David.
1Ki 8.24: You wen tell David dat wit yoa own mout, An cuz you strong, you do um all
1Ki 8.25: fo do bumbye Jalike you wen make promise fo do to my fadda David.
1Ki 8.25: You wen tell David, ‘I like yoa kids take care how dey live in front me Da
1Ki 8.25: kids take care how dey live in front me Da same way you, David, wen live in front me.
1Ki 8.26: Dass wat you make promise fo do To my fadda David, Dat wen work plenny fo you.’
1Ki 8.66: all da good tings dat Yahweh wen do fo his worka guy King David, an fo his peopo, da Israel peopo.”
1Ki 9.4: “Now, you gotta live in front me jalike yoa fadda David wen do, cuz he wen go all out fo me, an he do eryting da
1Ki 9.5: I wen make dis promise to yoa fadda David: ‘You goin be da ancesta fo da kings fo Israel, foeva.
1Ki 9.24: she move ova dea from da part a Jerusalem dat King David wen build befo time.
1Ki 11.4: He no stay like his fadda guy David.
1Ki 11.6: He no stay tight wit Yahweh, da way his fadda David was.
1Ki 11.12: But cuz a yoa fadda David, I no goin take um away from you da right fo be king, befo
1Ki 11.13: jus yoa ohana an one nodda ohana fo be dea king too, cuz David wen work fo me, an I awready pick Jerusalem town fo be
1Ki 11.15: Befo time wen David stay fight da Edom peopo, his main army guy Joab wen go
1Ki 11.21: Den he hear dat David wen mahke an stay sleep wit his ancesta guys, an he hear
1Ki 11.24: Wen David wipe out da Zobah army guys, Rezon go get togedda plenny
1Ki 11.27: wall no go across one gulch, inside da big town his fadda David wen build.
1Ki 11.32: ‘Cuz I get respeck fo my worka guy David, an fo Jerusalem town, da place I wen pick from all da
1Ki 11.32: all da Israel ohana land, get one ohana goin stay wit da David ohana.’
1Ki 11.33: Dey no make like David, Solomon's fadda, cuz David do all dat da right way.
1Ki 11.33: Dey no make like David, Solomon's fadda, cuz David do all dat da right way.
1Ki 11.34: I let um stay king, cuz a his fadda David.
1Ki 11.34: I wen pick David, da guy dat do eryting I tell um he gotta do.
1Ki 11.36: Cuz I like fo my worka guy David erytime get one guy dat come from him, Jerusalem side, fo
1Ki 11.38: I tell you fo do, an follow my rules, jalike my worka guy David wen do, den I goin stick tight wit you.
1Ki 11.38: Goin be solid jalike da David ohana stay solid.
1Ki 11.39: I goin make da ohana dat come from David come shame cuz a wat Solomon stay do, but dey no goin stay
1Ki 11.43: Dey bury him inside da big town his fadda David wen build.
1Ki 12.16: You king guys from da David ohana, You good fo notting to us!
1Ki 12.16: You David ohana guys Take care yoa own peopo, No bodda us!
1Ki 12.19: yet today, all da North Israel peopo stay fight agains da David ohana, an no let um come dea king.
1Ki 12.20: Da Judah ohana was da ony ones dat stick wit da David kine king guys.”
1Ki 12.26: Cuz Jeroboam tink, “If I no do notting, bumbye da David ohana peopo from da Judah ohana, an dea king, goin take
1Ki 13.2: wat Yahweh tell: ‘Bumbye one bebe boy goin born from da David ohana.
1Ki 14.8: David was da king, an da odda kings was goin come from his
1Ki 14.8: But I wen take away da right fo da David ohana guys come king, an give you da right fo be king.
1Ki 14.8: But you, you no ack like David, cuz he wen work fo me, an you, you no do notting fo me.
1Ki 14.31: Dey bury him wit dem inside David Town, az Jerusalem.
1Ki 15.3: He no ack like his ancesta guy David, dat wen stay tight wit God.
1Ki 15.4: But cuz King Abijam's God Yahweh get plenny respeck fo David, God wen give da David ohana somebody fo lead da Jerusalem
1Ki 15.4: God Yahweh get plenny respeck fo David, God wen give da David ohana somebody fo lead da Jerusalem peopo, jalike one oil
1Ki 15.4: Dat mean, Yahweh give da peopo one guy dat get David fo his ancesta, fo make da Jerusalem govmen stay strong.
1Ki 15.5: (David, da way Yahweh see um, he wen do da right kine stuff.
1Ki 15.5: David do eryting Yahweh tell um fo do, till he mahke.
1Ki 15.8: Abijam mahke, an dey bury him by his ancesta guys inside David Town, az Jerusalem.
1Ki 15.11: kine stuff, da way Yahweh see um, jalike his ancesta guy David.
1Ki 15.24: Dey bury him wit his ancesta guys inside David Town, az Jerusalem.
1Ki 22.50: mahke, an dey bury him by his ancesta guys inside David Town, az Jerusalem, cuz he come from King David.”
1Ki 22.50: inside David Town, az Jerusalem, cuz he come from King David.”
2Ki 8.19: But cuz Jehoram ancesta guy King David wen work fo Yahweh, Yahweh no like wipe out all da Judah
2Ki 11.10: give da army captain guys da spears an shields dat King David guys wen use befo time, dat stay inside da Temple Fo
2Ki 14.3: da way Yahweh see um, but he no do jalike his ancesta David wen do.
2Ki 16.2: He no do like his ancesta guy David, cuz David wen do da right ting.
2Ki 16.2: He no do like his ancesta guy David, cuz David wen do da right ting.
2Ki 17.21: time, da Israel peopo north side get dea king guys from da David ohana.
2Ki 17.21: But Yahweh cut off da Israel peopo from da David ohana.
2Ki 18.3: Cuz he do eryting jalike his ancesta guy David wen do.
2Ki 19.34: town, An get da peopo dea outa trouble Cuz a who me, an fo David my worka guy.”
2Ki 20.5: anodda message from me, Yahweh, da God fo yoa ancesta guy David.”
2Ki 20.6: aroun dis big town, cuz a who me, an cuz a my worka guy David.
2Ki 21.7: Dass da place, Yahweh wen tell David an his boy Solomon: “Inside dis temple an inside Jerusalem
2Ki 22.2: he do wat stay right, an stick wit eryting dat his ancesta David wen do.
Ezr 3.10: bang cymbals fo tell good tings bout Yahweh, jalike King David befo time wen say dey suppose to do.
Ezr 8.3: From da David ohana: Hattush Shekanaiah boy.
Ezr 8.20: (Befo time, King David an his govmen guys wen set up da Temple worka guys fo help
Neh 12.24: jalike David wen tell um fo do, da guy dat stay tight wit God.
Neh 12.36: Dey use da music instruments dat David wen make, da guy dat stay tight wit God.
Neh 12.37: da wall wea da wall go up da hill to David's Town, above David House.
Neh 12.45: an da security guard guys, dey all do dea job jalike King David an his boy King Solomon wen tell um fo do befo time.
Neh 12.46: Was jalike da time David was King an Asaf was one a da prieses.
Isa 9.7: He goin be da king on top da throne Jalike King David, his ancesta guy.”
Isa 11.10: He goin get King David blood, jalike David fadda ohana da root fo him, an he da
Isa 11.10: He goin get King David blood, jalike David fadda ohana da root fo him, an he da shoot.
Isa 22.22: govmen fo da king, Jalike him da one carry da key fo King David palace An work fo da King David ohana.
Isa 22.22: one carry da key fo King David palace An work fo da King David ohana.
Isa 29.1: Da town wea King David an his army guys Wen make camp befo he take ova da town.
Isa 29.3: Jalike King David time, I goin make army guys come make camp An go circle
Isa 37.35: goin do all dat fo me An fo da promise I wen make to King David, my worka guy.
Isa 38.5: ‘Dis one spesho message from Yahweh, da God fo yoa ancesta David: I wen hear wat you pray, an I see you cry.”
Isa 55.3: wit you guys Dat goin stay foeva: Wat I wen promise King David dat I goin do, Dat I goin stay tight wit him foeva, I goin
Amo 6.5: you tinking, ‘I can make da music Same same, jalike King David!
Amo 9.11: Come New Plus, Yahweh say dis: “Dis peopo dat had King David fo dea king befo time, Now dey all mess up, jalike one
Amo 9.11: But goin come da time, I goin fix up dea land jalike King David time was.’
Mat 1.1: He from King David ohana, an David, he from Abraham ohana.
Mat 1.1: He from King David ohana, an David, he from Abraham ohana.
Mat 1.2: Get fourteen faddas from Abraham to David: Abraham, he Isaac fadda.
Mat 1.6: Jesse, he King David fadda.
Mat 1.6: Den had fourteen faddas from David till da captcha wen dey take um away Babylon side: David,
Mat 1.6: David till da captcha wen dey take um away Babylon side: David, he Solomon fadda.
Mat 1.17: So, all da faddas from Abraham till King David, dey fourteen faddas, one afta da odda, an from King David
Mat 1.17: David, dey fourteen faddas, one afta da odda, an from King David till da captcha wen dey take um away Babylon side, dey
Mat 1.20: You from King David ohana.
Mat 9.27: Jesus yelling, “Eh, you, dey call you Da Guy dat from King David ohana!
Mat 12.3: You guys neva read inside da Bible wat King David wen do, da time wen him an his guys was hungry?”
Mat 12.4: But David, he eat um, an he give um to his guys too cuz dey hungry,
Mat 12.23: blow dea minds, an dey say, “Eh, dis da guy from King David ohana dat da Bible wen talk bout befo time, o wat?
Mat 15.22: da Canaan peopo who come an yell, “Boss, you from King David ohana.
Mat 20.30: You da guy dat suppose to show up from King David ohana!
Mat 20.31: dey wen yell even mo loud, “Eh, Boss, you da guy from King David ohana!”
Mat 21.9: Dis guy from King David ohana, God goin do plenny good kine stuff fo him.
Mat 21.15: Garans da guy from King David ohana!
Mat 22.43: Jesus say, “Den how come God's Spirit wen tell King David fo call God's Spesho Guy ‘Boss’?”
Mat 22.43: Cuz David wen say, ‘Da Boss, He tell my Boss, “Come ova hea, sit
Mat 22.45: David call God's Spesho Guy ‘Boss,’ yeah?”-’
Mrk 2.25: You guys neva read inside da Bible wat King David wen do wen him an his guys was hungry?”
Mrk 2.26: Wen Abiatar was da Head Priest, David go inside God's house an eat da bread dass spesho fo God.
Mrk 2.26: But David, he give um to his guys too, an nobody say notting.
Mrk 11.10: He goin give us one King jalike King David, Our ancesta guy!
Mrk 12.36: You know, God's Spirit wen tell David fo say dis: “Da Boss Up Dea, He tell my Boss, ‘Come ova
Mrk 12.37: David call God's Spesho Guy ‘Boss,’ yeah?’-”
Luk 1.32: God da Boss goin make him one king Jalike King David, his ancesta guy.’
Luk 3.32: boy; Mattata, he Nathan's boy; Nathan, he David's boy; David, he Jesse's boy; Jesse, he Obed's boy; Obed, he Boaz boy;
Luk 6.3: You guys neva read inside da Bible wat King David wen do, dat time him an his guys was hungry?”
Luk 20.42: David, he tell inside da Song Book, Da Boss Up Dea Inside Da
Luk 20.44: Kay den, David call him ‘My Boss,’ yeah?
Jhn 7.42: Da Bible say dat da Christ guy goin come from King David ancesta guys, an goin come from Betlehem, wea King David
Jhn 7.42: David ancesta guys, an goin come from Betlehem, wea King David wen live, yeah?
Act 1.16: King David wen tell long time ago bout da guy Judas, cuz God's Spesho
Act 1.16: ago bout da guy Judas, cuz God's Spesho Spirit wen tell David all dat.
Act 1.20: An den Peter say, “David wen write down inside da Songs Fo God, ‘His place goin
Act 1.20: An David wen write too, ‘Let one nodda guy take his kuleana.’)
Act 2.25: David wen say dis bout him: ‘I wen spock da Boss.
Act 2.29: I tell you guys fo real kine dat da leada fo our ohana, David, he wen mahke, an dey wen bury him, an his grave stay hea
Act 2.30: David was one guy dat wen talk fo God, an wen know dat God wen
Act 2.31: David wen know wat God goin do.
Act 2.34: Cuz David neva go up in da sky, but he wen say, ‘Da Boss wen tell my
Act 4.25: Spirit wen talk fo you wen yoa worka guy, our ancesta David, wen say, ‘How come da diffren peopos dat no trus God come
Act 7.45: Dat tent wen stay hea long time till King David wen come.
Act 7.46: God wen do plenny good tings fo David.
Act 7.46: So David wen aks God fo let him make one mo betta house fo God, da
Act 13.22: Den God wen take Saul away, an make David dea king.
Act 13.22: God wen say bout David, ‘I wen see David, Jesse's boy.
Act 13.22: God wen say bout David, ‘I wen see David, Jesse's boy.
Act 13.34: an spesho stuff dat stay fo real, Jalike I wen promise David.’
Act 13.35: An David tell God dis inside one nodda place inside da Bible, ‘You
Act 13.36: David, he wen work fo do wat God like wen he wen stay alive, an
Rom 1.3: His Boy's blood come from King David.
Rom 4.6: David wen talk bout how peopo goin stay good inside wen God say
Rom 11.9: David wen say dis inside da Bible: “No matta dey party up at dea
Rom 15.9: Jalike David wen say befo time inside da Bible, “Az why I goin talk
Rom 15.11: Anodda place inside da Bible David say dis: “All you odda diffren peopos, Go tell how awesome
Rom 15.12: inside da Bible Isaiah wen write, “From Jesse's boy King David, Goin get one nodda Guy dass goin come bumbye.”
2Ti 2.8: He da One dat wen come from King David ohana.
Heb 2.6: But get one place inside da Bible wea David wen say dis: “God, how come you tink plenny bout us peopo
Heb 4.7: Cuz long time afta our ancesta guys neva like trus God, David wen write down inside da Bible wat God wen say, da same
Heb 4.8: David not talking bout da time Joshua wen take da peopo inside
Heb 11.32: tell everyting bout da guys Gideon, Barak, Samson, Jeftah, David, Samuel, an da odda guys dat wen talk fo God befo time.
Rev 3.7: He da One dat get da right fo be da King jalike King David.
Rev 5.5: He da Main One dat come from King David.