Deu 1.45: But he no lissen wen you guys cry, he ony make deaf ear to you guys.
2Ki 17.14: But da peopo, dey make deaf ear an no like lissen.
Dan 9.5: Us guys go agains you Yahweh, an make deaf ear fo wat you tell us fo do, an from da rules you make
Dan 9.11: All da Israel peopo wen make deaf ear fo da rules you wen teach, an go da odda way from you,
Mal 2.2: Yahweh, Da God Ova All Da Armies tell: “If you guys make deaf ear, an no like lissen fo show respeck fo me, no matta you