1Ki 22.39: tings he wen do -- da palace he wen build wit ivory kine decoration, da towns he wen put strong wall aroun -- all dat stay