Gen 10.7: Da ohana dat come from Ra`amah: Sheba an Dedan.
Gen 25.3: Lata, Jokshan wen get two boys, Sheba an Dedan.
Gen 25.3: da Letush peopo, an da Le`um peopo, dey all wen come from Dedan.
Isa 21.13: bout da boonies up country da east side from Judah: You Dedan peopo, You get wagons fo carry stuffs fo sell, An you make