Isa 41.19: I goin put trees inside da desert, Da cedar tree, da koa tree, Da myrtle tree, an da olive
Isa 50.2: An I make da sea watta come dry, An da rivers come one desert.