Gen 1.11: Den God say, “I like da land, get all diffren kine plant grow!”
Gen 1.12: So da land wen make all diffren kine plant grow, da kine plants dat make dea own kine
Gen 1.14: Dass fo make da day time diffren den da nite time.
Gen 1.18: day time an nite time, an fo make da light an da dark diffren.
Gen 1.20: Den God say, “Inside da watta, I like get choke diffren kine fishes an odda kine tings dat live dea!
Gen 1.24: Den God say, “I like da land make all kine diffren tings!
Gen 2.10: Outside, da riva split up an come four diffren riva.
Gen 2.18: I goin make somebody fo him, jalike him but diffren, dat goin kokua him.
Gen 2.19: time, da God Yahweh take dirt from da groun an make all da diffren kine wild animals an all da diffren kine birds in da sky.
Gen 2.19: groun an make all da diffren kine wild animals an all da diffren kine birds in da sky.
Gen 2.20: yet, da guy neva find one a dem dat stay jalike him but diffren, fo kokua him.
Gen 7.2: I like you take da diffren kine animals.
Gen 8.17: Bring outside all da diffren kine animals dat stay wit you -- da birds, an da animals,
Gen 8.19: All da diffren ohanas wen go outside da big boat, ery animal an eryting
Gen 8.20: Den Noah wen take one animal from ery diffren kine dass okay fo sacrifice, an one bird from ery diffren
Gen 8.20: diffren kine dass okay fo sacrifice, an one bird from ery diffren kine dass okay fo sacrifice.
head: Da Story Bout Da Diffren Ohana Peopos
Gen 10.19: Lata, da diffren ohanas dat wen come from Canaan, dey wen go live all ova
Gen 10.20: Dass all da diffren peopos dat wen come from Ham - da diffren ohanas an
Gen 10.20: Dass all da diffren peopos dat wen come from Ham - da diffren ohanas an language, ery kine peopo wit dea own land an dea
Gen 10.21: So all da diffren peopos dat come from Eber, Shem dea ancesta too, cuz Eber
Gen 10.31: All dose peopos wen come from Shem -- da diffren ohanas an language, ery kine peopo wit dea own land an dea
Gen 10.32: Dis all da diffren ohanas dat come from Noah.
Gen 10.32: Now you know da story, wea dey all come from, an da diffren place wea dey make dea govmens.
Gen 10.32: Afta da Big Watta, all da diffren peopos all ova da world wen come from Noah an his boys.
Gen 11.9: Dat make all da diffren peopos hea inside da world talk diffren kine.
Gen 11.9: Dat make all da diffren peopos hea inside da world talk diffren kine.
Gen 11.9: Dass how Yahweh wen make all da diffren peopos go way from Shinar an go all ova da world.
Gen 11.10: Now, dis da story bout da diffren ohanas dat come from Shem.
Gen 12.17: guy an all da odda palace peopo come real sick, wit diffren hard kine sick, cuz he wen take Abram wife Sarai fo come
Gen 13.5: Da nephew Lot, he stick wit Abram, all da diffren place he go.
Gen 14.4: King Ariok from Ellasar, King Tida`al, da king guy fo diffren peopos.
Gen 17.4: deal wit you, you goin come da ancesta guy fo big stack diffren peopos.”
Gen 17.5: Cuz I making you da ancesta guy fo big stack diffren peopos.
Gen 17.6: I goin give you choke plenny peopo come from you bumbye, diffren kine peopos, so you goin be jalike one tree dat get plenny
Gen 17.16: out fo her, so she goin be da ancesta wahine fo plenny diffren peopos.
Gen 17.16: Goin get king guys fo diffren peopos dat goin come from her too!
Gen 18.18: All da diffren peopos all ova da world, bumbye wen dey tink bout Abraham,
Gen 18.25: time you kill da bad peopo, den dat mean you tink dey not diffren, da peopo dat do da right ting an da bad peopo!
Gen 18.25: So den, you gotta make diffren kine to da good peopo an to da bad peopo!
Gen 20.12: Us get da same fadda, but diffren mudda.
Gen 22.18: All da diffren peopos all ova da world, bumbye wen dey tink bout da
Gen 25.23: Two diffren ohanas goin come from yoa body An dey goin stay agains
Gen 26.4: All da diffren peopos all ova da world, bumbye wen dey tink bout da
Gen 28.3: Goin get plenny diffren peopos come from you bumbye.
Gen 28.14: All da diffren ohanas all ova da world, bumbye wen dey tink bout you an
Gen 31.10: da ones in heat, an dey all get twist kine tail an spot an diffren kine color all ova.
Gen 31.12: ony da boy kine goats dat get twist kine tail an spot an diffren kine color all ova, stay breeding wit da ones in heat.’
Gen 37.25: fo sell Egypt side, sap from da trees dat smell nice, an diffren kine sap fo make perfume, an bark from da trees fo
Gen 40.5: Da dreams wen mean diffren ting fo dem.
Gen 41.11: But da tings us guys wen dream, wen mean diffren tings.
Gen 41.35: From all da diffren kine food an tings dat grow da good years dat stay coming,
Gen 48.19: goin come from him, goin get mo plenny, dey goin be plenny diffren peopos.
Exo 2.22: “I come from one nodda place, an now I living inside one diffren land,” cuz “Gershom” sound kinda like “guy from one nodda
Exo 6.14: Dis da leada guys fo da diffren ohanas: Reuben, da numba one boy dat come from Israel, da
Exo 6.25: All dem, dey da leadas fo da diffren ohanas dat come from Levi.
Exo 8.22: Same time, on dat day, I goin make diffren kine to da Goshen land wea my peopo stay.
Exo 8.23: I goin make diffren kine fo my peopo, an fo yoa peopo.
Exo 9.4: But Yahweh goin make diffren kine to da animals dat us Israel peopo get, an to da
Exo 11.7: Dass so you guys goin know fo shua dat me, Yahweh, I make diffren kine to da Egypt peopo an da Israel peopo.
Exo 18.12: He make one diffren kine sacrifice fo show he stay tight wit God.”
Exo 21.7: Wen one guy sell his girl fo her come one slave, get diffren rule fo how she pau be slave, not same jalike da rule fo
Exo 23.3: guy dat no mo notting come in front da judge, no go make diffren kine to him, jus cuz da guy no mo notting.
Exo 28.39: Da sash, weave um fo make picha all ova, plenny diffren colors.
Exo 30.25: Mix da diffren tings da way da perfume guys make um.
Exo 31.3: him smart how fo make nice looking tings, an know all da diffren ways fo do um, an know how fo do any kine job he gotta do.
Exo 33.16: An if you go wit us guys, az how me an yoa peopo goin be diffren [from / den] all da odda peopos inside da world.
Exo 34.11: Befo you get dea, I goin throw out da diffren peopos dat live inside da land -- da Amor peopo, da Canaan
Lev 10.10: know dat wat stuff stay spesho fo me, Yahweh, stay real diffren den all da odda stuff.
Lev 10.10: dat make you so you no can come in front me, dey stay real diffren.
Lev 11.16: birds, all da kine owl dat live inside da boonies, all diffren kine hawk, da small owl, da cormorant, da pueo, da barn
Lev 11.47: Dey diffren den each odda.
Lev 18.23: Dat mean dey ack jalike peopo an animals not diffren, an az going agains doing da right tings.
Lev 19.15: No make diffren to some guys dat stay mo betta den to odda guys, no matta
Lev 19.19: “No make diffren kine animals breed wit each odda.
Lev 19.19: “No plant two diffren kine seeds inside yoa field.
Lev 19.19: “No wear da kine clotheses dat somebody weave from two diffren kine string, jalike wool an linen.
Lev 20.24: I wen make you guys diffren den all da odda peopos.’
Lev 20.25: “Az why you guys gotta know an make diffren, da kine animals an birds dat you guys can eat, an da kine
Lev 20.26: I wen make you guys diffren den da odda peopos, fo come mines.
Lev 26.15: I tell you gotta do, an if you guys get mad wen I make diffren to da good peopo an da bad peopo, an so you guys broke da
Lev 26.38: You guys goin mahke inside da lands a da diffren peopos wea you stay.
Lev 26.43: a da bad kine stuff dey wen do, cuz dey no like wen I make diffren kine to da good peopo an da bad peopo, an cuz dey no like
Lev 26.45: I wen bring dem outa Egypt fo be dea God, in front all da diffren peopos.
Deu 2.25: From today, I goin make all da diffren peopos unda da sky come real scared a you guys.
Deu 7.1: Dass seven diffren kine peopos dat get mo plenny peopo an stay mo strong den
Deu 12.29: Yoa God Yahweh goin cut off da diffren peopos in front you guys, da guys dat you goin go afta fo
Deu 17.17: He betta not get plenny wifes, cuz dey goin make him tink diffren bout Yahweh.
Deu 21.12: tell her fo cut off all her hair fo show eryting goin be diffren now, an cut her finganails, an throw way da clotheses she
Deu 26.16: you fo do, an wit dese rules he give you guys, an fo make diffren kine to da good peopo an da bad peopo.
Deu 26.17: do wat his rules tell, an wat he tell you gotta do, make diffren kine to da good peopo an da bad peopo, an lissen to wat he
Deu 28.10: Den all da diffren peopos on top da earth goin see dat Yahweh stay own you
Deu 28.25: Peopo in all da diffren countries on top da earth goin bum out wen dey tink bout
Deu 28.60: He goin bring all da diffren kine sick dat he wen bring to da Egypt peopo on top you
Deu 28.64: “Den Yahweh goin make you guys go all ova wea diffren peopos stay, from one side a da earth to da odda side.
Deu 30.1: Yahweh send you guys all ova da earth fo make you live wit diffren peopos, den maybe you guys goin tink real good ova dea
Deu 30.3: He goin bring you guys back togedda from all da diffren countries he wen send you guys go.
Deu 31.16: dese peopo, dey goin go down in front da odda gods dat da diffren peopos pray to ova dea inside da land dey goin go inside
Deu 32.8: Mo Importan Den All Da Odda Gods, Wen he split up all da diffren peopos An give ery one dea own land, He make one place fo
Deu 33.9: Dat time, da Levi guys neva make diffren kine Even to dea own fadda an mudda guys.
Deu 33.10: peopo, (Az da Israel peopo), An dey teach how you make diffren kine To da good peopo an da bad peopo.
Deu 33.21: You Gad peopo make diffren kine To da good peopo an da bad peopo, Da way Yahweh like
1Ki 5.3: But get diffren peopos come afta him from all aroun him, fo make war.
1Ki 7.47: Get real plenny diffren kine piece.
1Ki 8.43: Wen you do dat, All da diffren peopos all ova da world Goin know wat kine God you.
1Ki 8.53: Cuz you da one wen pick dem Fo make um be yoa own peopo, Diffren den all da odda peopos All ova da world.
1Ki 8.60: Cuz a dat, all da diffren peopos all ova da world Goin know dat Yahweh, he da God
1Ki 9.20: All da diffren peopos dat not Israel peopo, dat still stay inside da land
1Ki 11.2: Dey come from diffren peopos, da ones Yahweh tell da Israel peopo befo time, “No
1Ki 13.10: Den da guy go one diffren way den da way he come Bethel side.
1Ki 13.33: No matta all dis tings happen, Jeroboam still no ack diffren, he still do bad kine stuff.
1Ki 14.2: Go put on diffren kine clothes, so nobody know you my wife.
1Ki 14.5: Wen she come, she goin get diffren kine clotheses on, so nobody know az her.
1Ki 14.6: So, how come you put on diffren kine clotheses so nobody know az you?
2Ki 17.8: Yahweh wen throw out da diffren peopos from da land befo time, so dat da Israel peopo can
2Ki 17.29: But same time, all da diffren peopos dat da Assyria guys bring Israel side, dey still
2Ki 18.32: An goin stay lidis, till I come an move you guys to one diffren land dat stay jalike yoa own land, da kine land wea get
2Ki 18.32: “But no lissen Hezekiah, cuz he like make you guys tink diffren kine, wen he tell, ‘Yahweh goin get us outa dis.
Ezr 4.15: time ago, da Jerusalem peopo make trouble agains all da diffren countries dat wen take um ova, an agains dea king guys.
Ezr 6.22: good inside, cuz he wen make King Darius come nice an tink diffren bout da Israel peopo den he tink befo time.
Ezr 9.11: Da diffren peopos dat stay live dea, from one side a da land to da
Ezr 10.11: Make yoasef diffren from da odda peopos dat donno God dat stay live inside dis
Neh 1.8: make you guys go all ova da place, fo live unda all da diffren peopos.
Neh 3.7: da wall, no matta dey from da Wes Eufrates Districk an get diffren govna ova dea.
Neh 5.18: Ery ten days gotta go get plenny diffren kine wine.
Neh 6.6: Da letta tell: “Da peopo from diffren country telling dis -- an Geshem tell az fo real -- dat
Neh 10.28: da Temple, an all da odda peopo dat no stay stick wit da diffren peopos inside da odda lands, so we can stay stick wit da
Est 2.14: come, dey go ova dea, an in da morning come back to one diffren place wea da king's odda wifes stay.
Est 3.8: Den Haman tell King Xerxes, “Get some diffren kine peopo dat live all ova da place inside hea, but dey
Est 8.9: Dey write dis wit da alphabets dat all da diffren peopos use, an in dea languages.
Isa 2.4: Wen diffren countries tink diffren kine bout someting, Yahweh goin be
Isa 2.4: Wen diffren countries tink diffren kine bout someting, Yahweh goin be da judge dat tell who a
Isa 8.9: All you diffren peopos, Go do all da bad kine stuff you do!
Isa 8.20: If dey talk diffren kine, den wat dey tell no goin help you undastan notting.
Isa 9.14: In one day, Yahweh goin cut off all da diffren kine peopo, Jalike he cut off dea head an dea tail, An
Isa 10.7: Dea plan, diffren kine, Cuz dey ony like wipe out eryting, An kill plenny
Isa 10.7: kine, Cuz dey ony like wipe out eryting, An kill plenny diffren peopos.
Isa 10.10: We wen take ova diffren lands dat get dea own kings befo time, An da idol kine
Isa 10.14: I find all da silva an gold Dat da diffren peopos get.
Isa 11.10: Dat king, goin be dea jalike one flag, so all da diffren peopos goin know he dea, so all da diffren peopos goin
Isa 11.10: flag, so all da diffren peopos goin know he dea, so all da diffren peopos goin know fo go by him.
Isa 12.4: Go by all da diffren peopos Fo make shua dey know wat kine tings he can do!’
Isa 13.4: Get big noise on top da mountains, Sound jalike get plenny diffren peopos on top dea!’
Isa 13.19: From all da diffren countries, Babylon, da mos awesome looking one.
Isa 14.6: Da Babylon king guys wen bus up All kine diffren peopos, Cuz dey real huhu, an dey no stop.
Isa 16.8: Da leadas a da diffren countries Wen tell dea army guys Fo go smash down da red
Isa 17.12: Da armies from da diffren countries stay make noise, Jalike wen da watta coming down
Isa 17.13: All da army guys from diffren countries make big noise, Jalike da big watta running.
Isa 25.6: Ova All Da Armies, He goin make one big lu`au fo all da diffren peopos.
Isa 25.7: An on top dis mountain too, Yahweh goin do dis Fo all da diffren peopos inside all da countries: He goin take away da sore
Isa 29.7: Dat time, da Jerusalem peopo Goin tink bout all da diffren armies Dat wen fight dem, An how dey wen try fo bus up Da
Isa 29.8: Same ting fo all da diffren peopos Dat stay fight agains Jerusalem town.
Isa 30.11: Go pick one diffren road!
Isa 30.28: He shake da peopo inside diffren countries Jalike dey stay inside one strainer, An dey no
Isa 30.28: Jalike he put one bridle inside dea mout Dat make da diffren peopos go da wrong way.
Isa 33.3: Wen da diffren peopos hear you make big noise like da thunda, Erybody run
Isa 33.3: Wen you stand up fo fight, Da peopo inside da diffren countries, Dey run all ova da place.
Isa 33.12: Da diffren peopos goin burn Jalike wen you pile up coral rock an wood
head: God Judge Da Peopo Inside Da Diffren Countries
Isa 34.1: Come nea hea by me, you peopo Inside da diffren countries Fo lissen wat I tell.
Isa 34.2: Cuz Yahweh, he stay huhu Wit all da peopo inside da diffren countries.
Isa 34.11: Ony all kine diffren birds Dat us Jewish peopo not suppose to eat Goin stay dea
Isa 37.18: true, Yahweh, dat da Assyria king guys wen go wase all da diffren countries an dea land, an throw all da idol kine gods da
Isa 40.17: Wen Yahweh look da peopo in all da diffren countries, Jalike dey notting!
Isa 42.1: He goin do wass right Fo all da peopo inside da diffren countries.
Isa 44.7: I like fo him show da proof Dat he know all da diffren tings Dat wen happen long time ago, Wen I wen make my
Isa 45.20: togedda, an come nea me, All you prisna guys From all da diffren countries.
Isa 47.13: Ony wase time you guys fo lissen To all da diffren peopo like tell you wat fo do.
Isa 49.22: inside da odda countries, An put up my flag Fo all da diffren peopos know az time awready.
Isa 51.5: I get powa fo be da judge Fo all da diffren peopos.
Isa 55.4: Da one I wen make da promise bout, I let him tell all da diffren peopos wat I stay do, An be dea leada guy, an give dem my
Isa 56.7: Cuz peopo goin call my house ‘Da house wea all diffren peopos go fo pray.
Isa 57.9: She use all diffren kine perfume.
Isa 57.19: I goin make da peopo talk diffren [from / den] befo time.
Isa 60.2: da world, stay dark, Jalike da dark cloud stay cova all da diffren peopos.
Isa 60.5: An rich kine stuffs goin come fo you guys From all da diffren peopos.
Isa 60.11: peopo can bring rich kine stuffs fo you guys From all da diffren peopos, thru da gates.
Isa 61.9: Da peopos in da diffren countries Goin know who da ones dat come from my peopo.
Isa 61.11: An tell good tings bout him In front da peopos from all da diffren countries!
Isa 62.10: Hold up one flag So da diffren peopos know wea fo go!
Isa 63.3: I smash diffren peopos!
Isa 63.6: I walk all ova da diffren peopos Jalike dey da grapes, cuz I stay huhu.
Isa 64.2: dat stay agains you Goin know wat kine God you, An da diffren peopos Goin come scared an shaking in front you.
Isa 65.15: da Boss, I goin kill you odda Israel guys, An give one diffren name to my worka guys.
Isa 66.18: I ready fo come Fo bring togedda all da diffren peopos An all diffren languages.
Isa 66.18: fo come Fo bring togedda all da diffren peopos An all diffren languages.
Isa 66.19: Dey goin tell da diffren peopos ova dea, how awesome I stay.
Dan 2.43: Da diffren peopos goin marry each odda, all mix up togedda, but dey
Dan 2.43: you wen see dat da iron mix wit da clay stay togedda, but diffren.
Dan 3.4: talk fo da king, talk wit one loud voice: “Dis wat all you diffren peopos gotta do, from ery country, an ery language.
Dan 3.7: Wen da time come, all da diffren peopos from ery country an ery language hear all da kine
Dan 4.1: I write dis letta to all you diffren peopos from ery country an ery language, dat stay live all
Dan 5.19: Cuz God make him mo importan, all da diffren peopos from ery country an ery language come real scared a
Dan 6.5: at him, gotta be da rules a his god, cuz da rules stay diffren!
Dan 6.25: Lata, King Darius write fo all da diffren peopos from ery country, an ery language, dat live all ova
Dan 7.3: Da four animal, dey all look diffren.
Dan 7.7: Dis one look real diffren den da odda wild animals dat come befo him, cuz he get ten
Dan 7.14: All da diffren peopos From ery country an ery language Goin show dat guy
Dan 7.19: He diffren den da odda three animal.’
Dan 7.23: Goin be diffren den da odda countries Dat take ova befo him.’
Dan 7.24: Afta dat, one nodda king goin come, Diffren from da odda kings befo him.
Dan 11.29: goin go agains da sout again, but dis time, goin come out diffren den befo.
Dan 11.40: Dey goin attack plenny diffren lands, an go thru dem jalike one big flood.
Amo 5.12: I know all da diffren ways you guys do bad kine stuff!
Amo 9.6: Fo shua, I no make diffren to you guys An to da peopo from da Sudan land!
Amo 9.9: guys Throw you Israel peopo outa yoa land An make you go diffren countries fo live dea!
Mal 1.11: Dass cuz da diffren peopos dat know who me, dey know I importan.
Mal 1.14: So wen all da diffren peopos find out wat kine God me, dey goin get real scared.
Mal 2.9: you guys teach da peopo wat God's Rules mean, you tell um diffren fo diffren peopo.
Mal 2.9: da peopo wat God's Rules mean, you tell um diffren fo diffren peopo.
head: Time Fo Tink Diffren Kine
Mal 3.12: “Den all da peopos from diffren place goin say You guys can stay good inside, Cuz yoa
Mal 3.18: befo time, da peopo dat stay do wass right, dey stay diffren den da peopo dat stay do wass wrong, an da peopo dat work
Mal 3.18: dat stay do wass wrong, an da peopo dat work fo God stay diffren den da peopo dat no work fo God.
Mat 2.12: So dey go home one diffren way.
Mat 4.8: take him up on top one big mountain, an show him all da diffren countries all ova da world, an how awesome dey stay.
Mat 4.15: da lake, da odda side Jordan River, Galilee side wea get diffren peopos dat donno God, Da peopo ova dea dat stay inside da
Mat 5.47: Even all da diffren peopos all ova da world dat donno God, dey say ‘Howzit’ to
Mat 13.26: same time da weeds come up, but den can tell da weed diffren from da wheat.
head: Jesus Look Diffren On Top Da Mountain
Mat 17.2: same time dey stay looking at him, Jesus wen start fo look diffren in front dem.
Mat 24.7: Plenny diffren places, da groun goin shake hard plenny.
Mat 24.9: All da diffren kine peopos all ova da world goin hate you guys cuz you
Mat 24.14: All da diffren kine peopos goin hear wass fo real, an den, everyting goin
Mat 24.30: An all da diffren kine peopos all ova da world goin cry hard an be real sad.
Mat 25.32: All da diffren kine peopos from all ova da world goin come togedda in
Mat 27.3: kill Jesus fo real kine, he come sorry an start fo tink diffren.
Mat 28.19: So you guys, go all ova da world an teach all da diffren peopos, so dey can learn bout me an come my guys.
Mrk 5.15: He look diffren now.
head: Jesus Look Diffren On Top Da Mountain
Mrk 9.2: same time dey stay looking at him, Jesus wen start fo look diffren in front dem.
Mrk 13.8: Plenny diffren places, da groun goin shake hard plenny.
Mrk 13.10: But befo dis stuff happen, all da diffren peopos all ova da world gotta hear da Good Stuff From God.
Mrk 14.56: Plenny peopo come an try bulai bout him, but dey say diffren stuff dat no check out.
Mrk 16.12: An he look diffren.
Mrk 16.17: Dey goin talk diffren kine languages.
Luk 4.5: take him up on top one high place, an show him all da diffren countries all ova da world in one second.”
head: Jesus Come Diffren
Luk 9.29: Wen he stay praying, his face wen change an he look real diffren.
Luk 12.30: All da diffren peopos dat donno God, dey try get all dat kine stuff.
Luk 13.21: Make everyting come diffren, yeah?
Luk 13.21: Bumbye da whole bread come diffren cuz a da yeast.
Luk 21.25: All ova da world, da peopos from inside da diffren countries goin suffa plenny.
Luk 22.25: Jesus say, “Da kings fo da diffren peopos, dey boss aroun dea peopo.
Luk 24.47: Afta dat, his guys goin teach all da diffren peopos inside da whole world bout Christ guy, da Spesho
Act 1.5: peopo wit water, but pretty soon God goin baptize you guys diffren kine: he goin let his Spesho Spirit take charge a you.
Act 3.25: God wen tell Abraham, ‘All da diffren peopos all ova da world, bumbye wen dey tink bout da
Act 4.25: yoa worka guy, our ancesta David, wen say, ‘How come da diffren peopos dat no trus God come huhu an wild?
Act 7.45: God wen push out da diffren peopos dat stay hea.
Act 11.16: baptize da peopo wit water, but God goin baptize you guys diffren kine: he goin let his Spesho Spirit take charge a you.’
Act 13.47: tell us fo do, ‘I wen make you guys jalike one light Fo da diffren peopos dat not Jews, So dat you can tell all da peopo all
Act 14.16: Befo time he wen let all da diffren peopos inside da world do any kine dey like.
Act 15.19: mo betta we no put rules dat goin make um mo hard fo da diffren peopos dat not Jews fo trus God.
Act 22.21: I goin send you far away by da diffren peopos dat not Jews.’
Rom 1.5: us guys all ova da place, cuz he like all da peopos from diffren places fo trus um an make da way he tell um.
Rom 1.6: You guys come from all da diffren peopos from diffren places, an Jesus Christ tell you guys,
Rom 1.6: You guys come from all da diffren peopos from diffren places, an Jesus Christ tell you guys, “Eh come!
Rom 1.16: out bout um first, an afta dem, all da odda peopos from diffren places too.
Rom 3.22: He do dat fo everybody dat trus him, no mo notting diffren.
Rom 4.17: say inside da Bible, “I wen make you da fadda fo plenny diffren kine peopos.
Rom 4.18: Dass how he wen come “da fadda fo plenny diffren kine peopos,” jalike da Bible wen say, “Goin get plenny
head: Adam an Christ, Dey Da Same But Dey Diffren
Rom 5.14: You know, Adam an Jesus, dem two da same, but den dey diffren.
Rom 7.23: But jalike get one diffren kine rule inside me dat everytime jam me up.
Rom 9.30: Get all kine peopos from diffren place dat not Jews, dey neva was trying fo get um right
Rom 10.6: Da Bible say someting diffren den dat too, bout how you get um right wit God cuz you
Rom 11.26: He goin make da peopo dat come from Jacob tink diffren kine, Dem guys, dey ack jalike God no matta, Bumbye, dey
Rom 12.2: Mo betta, you guys let God make you guys tink diffren inside, so you can tink new way bout everyting.
Rom 12.4: Dass jalike our whole body get plenny diffren kine parts, an all da diffren kine parts get dea own
Rom 12.4: our whole body get plenny diffren kine parts, an all da diffren kine parts get dea own kuleana.
Rom 12.5: fo us guys dat stay tight wit Christ -- we stay plenny diffren peopo, but den we stay togedda jalike one body.
Rom 12.5: All us guys get job, jalike da diffren parts inside da body get dea own kuleana.
Rom 12.6: Dis wat I mean: God give all us guys da power fo do diffren kine tings, cuz he like do good tings fo us.
Rom 13.7: Pay da tax guys all da diffren kine taxes dat you suppose to.
Rom 15.9: Den all da diffren odda peopos too, dey goin tell how awesome God stay, cuz
Rom 15.9: “Az why I goin talk good bout you plenny To all da odda diffren peopos.
Rom 15.10: get one nodda place inside da Bible dat tell, “Eh, all you diffren peopos from all ova da place, Stay good inside, jalike
Rom 15.11: Anodda place inside da Bible David say dis: “All you odda diffren peopos, Go tell how awesome an good da Boss stay.”
Rom 15.12: He goin come da leada fo all da diffren peopos.”
Rom 15.16: go make me one worka guy fo Jesus Christ fo tell all da diffren peopos da Good Stuff Bout God, jalike one pries guy.
Rom 15.16: God do dat cuz he like all da diffren peopos come jalike one present fo him dat make him come
Rom 15.18: Da diffren peopos lissen to Christ now, cuz a da tings I wen tell an
Rom 16.26: dat no goin mahke eva, he wen make um so dat now, all da diffren peopos can know da tings dat was secret befo time.
1Co 4.7: You guys tink you diffren from all da odda peopo?
1Co 7.34: He get two diffren kine tings fo tink bout.
1Co 10.5: So dey wen mahke, an dea bodies dey wen bury, all da diffren places wea dey wen go.
1Co 10.21: da Boss's guys, an same time, you stay drinking from one diffren kine cup dat show dat you stay tight wit da bad kine
1Co 12.4: God's Spirit give diffren peopo da power fo do all diffren kine tings, but all dat
1Co 12.4: God's Spirit give diffren peopo da power fo do all diffren kine tings, but all dat come from da same Spirit.”
1Co 12.5: Get diffren kine ways fo work fo God, but all da worka guys get da
1Co 12.6: God make all diffren kine tings happen fo all da diffren peopo, but get da same
1Co 12.6: God make all diffren kine tings happen fo all da diffren peopo, but get da same God dat stay making everyting
1Co 12.10: Oddas can talk diffren kine languages.
1Co 12.10: Oddas can tell wat da diffren languages mean.
head: Inside One Body Get Plenny Diffren Parts
1Co 12.14: Inside our body, no mo jus one part -- get plenny diffren parts.
1Co 12.18: know, God wen make our body one ting, an he wen put all diffren kine parts inside, jalike he wen like.
1Co 12.28: An odda peopo, he give um da power so dey can talk diffren kine languages.
1Co 12.30: He make everybody so dey can talk diffren kine languages?
1Co 12.30: He make everybody so dey can tell wat da diffren kine language mean?
1Co 13.1: If I wen talk all da diffren kine languages, da peopo kine language an even da angel
1Co 13.8: Wen peopo talk diffren kine, bumbye nobody goin talk lidat.
head: Diffren Kine Tings Dat God's Spirit Let Peopo Do
1Co 14.2: Cuz you know, wen one guy talk diffren kine language, God's Spirit giving him da power fo tell
1Co 14.4: Da guy dat talking diffren kine language, he ony making himself mo strong inside.
1Co 14.5: I wen like all you guys talk diffren kine language, you know.
1Co 14.5: Da guy dat talk fo God, he mo importan den da guy dat talk diffren kine language.
1Co 14.5: But dass okay fo talk diffren kine language, if you get somebody fo tell wat da guy mean
1Co 14.6: If I come by you guys, an I stay talking diffren kine language, how dat goin help you guys, aah?
1Co 14.9: Fo you guys, same ting wen you stay talking diffren kine language -- if you no say stuff dass easy fo peopo fo
1Co 14.10: Get plenny diffren kine languages hea inside da world, an every language let
1Co 14.13: So den, da guy dat stay talking diffren kine language, he suppose to aks God fo da power fo tell
1Co 14.14: Me, if I stay talking diffren kine language wen I pray, I stay praying inside my heart,
1Co 14.16: you tell inside yoa heart how good God stay an you using diffren kine language, an get one guy inside da meeting dat no
1Co 14.17: wit diffren kine language.
1Co 14.18: You know, I talk diffren kine language mo plenny den all you guys, an I tank God fo
1Co 14.19: Dass mo betta den if I say uku paila words, talking diffren kine language dat dey no can undastan, yeah?
1Co 14.22: An dat mean, wen peopo talk diffren kine language, dass jalike one sign fo da peopo dat no
1Co 14.23: If all you guys come togedda fo church, an you all talking diffren kine language, an get some peopo dat come inside dea dat
1Co 14.24: inside dea, o one guy dat no mo da power fo undastan da diffren kine language, dat guy goin lissen to da tings everybody
1Co 14.26: tell dat was secret befo time, o someting fo say talking diffren kine language, o dey can tell wat da odda peopo wen mean
1Co 14.26: o dey can tell wat da odda peopo wen mean wen dey wen talk diffren kine language.
1Co 14.27: If somebody like talk diffren kine language, dass all right, but ony two o three lidat
1Co 14.27: an gotta get somebody fo tell wat dey mean wen dey talk diffren kine language lidat.
1Co 14.28: nobody fo tell wat dey mean, den dey not suppose to talk diffren kine language in front da church peopo.
1Co 14.28: Dey ony suppose to talk diffren kine language inside dea own heart, an dey can talk to God
1Co 14.39: An no go tell peopo dey no can talk diffren kine languages.
1Co 15.38: Every diffren kine seed, wen start fo grow, goin look diffren.
1Co 15.38: Every diffren kine seed, wen start fo grow, goin look diffren.
1Co 15.40: An get diffren kine tings inside da sky an inside da world.
1Co 15.40: Da tings inside da sky, dey stay awesome, but dey diffren den da tings inside da world.
1Co 15.40: get body hea inside da world, dey all awesome too, but dey diffren den da tings inside da sky.
1Co 15.41: An da stars, dey awesome too, but diffren kine awesome.
1Co 15.41: An da way one star shine, one nodda star shine diffren, but all stay awesome still yet, yeah?
1Co 15.44: An dey get diffren kine bodies.
1Co 15.51: But all us guys, we all goin come diffren!
1Co 15.52: Same ting wit us guys, we all goin come diffren.
1Co 15.53: All dis stuff dat goin come rotten, gotta come diffren kine, so bumbye no come rotten one mo time.
1Co 15.53: Dis body dat can mahke now, gotta come diffren kine, so no can mahke eva again!
1Co 15.54: Dat time, wen da body dat can come rotten now, goin come diffren kine, an no goin come rotten eva again!
1Co 15.54: Da body dat can mahke now, goin come diffren kine, an no goin mahke eva again!
1Co 15.57: But now, everyting stay diffren!
2Co 7.9: letta wen make you guys tell God you sorry an you goin do diffren den befo.
2Co 7.10: den we pau do da bad kine stuff we was doing, we goin do diffren den befo.
2Co 8.23: An da diffren peopos from all ova da place dat come togedda fo God, dey
2Co 10.5: agains anybody dat like know God, we goin teach um fo tink diffren kine, da way Christ like us tink.
2Co 11.3: scared dat you guys goin like go way from Christ, an tink diffren kine, jalike Eve wen go way befo time.
2Co 11.4: somebody show up by you guys an teach you guys bout one diffren kine Jesus, an not da same Jesus we wen tell you guys
2Co 11.4: take ova you befo, so how come you guys wen take in one diffren kine spirit now?
2Co 11.4: From Christ befo, so how come you guys wen go trus one diffren kine teaching now?
Gal 1.8: o one angel guy from da sky tell you guys odda kine stuff, diffren from da Good Kine Stuff From God dat we wen teach you guys
Gal 1.9: befo, I goin say um one mo time: Whoeva teach you guys diffren kine stuff den da Good Kine Stuff From God dat you guys
Gal 2.2: dea da Good Kine Stuff From God dat I stay telling all da diffren peopos dat not Jews.
Gal 3.8: God wen show inside da Bible dat he goin make all da diffren peopos get um right wit him, cuz dey trus God.
Gal 3.8: He say: “Cuz a you, I goin do plenny good stuffs fo all da diffren peopos all ova da world.
Gal 3.14: Christ wen mahke fo pay da price fo us guys, so dat all da diffren peopos all ova da world can get da good stuff God wen
Gal 4.20: I like come ova dea wit you guys now, an talk diffren kine.
Gal 4.24: Dey show da two diffren kine deals dat God wen make wit his peopo.
Gal 5.20: Dey everytime tink diffren an like split up da bruddas an sistas.
head: Paul Go To Da Diffren Peopos
Eph 3.8: me, still yet God wen like give me dis job: fo tell all da diffren kine peopos dat not Jews all da unreal an awesome kine
Eph 3.15: All da diffren ohanas all ova da world an inside da sky, dey get dea
head: Get Diffren Kine Peopo Inside Christ's Ohana
Eph 6.9: An he no make diffren kine to diffren peopo.
Eph 6.9: An he no make diffren kine to diffren peopo.
Php 2.15: But you guys, you diffren.
Php 3.15: If you guys tink diffren, God goin show you how you suppose to tink.
Php 3.21: He goin make our bodies come real diffren, no matta our bodies stay kinda junk kine right now.
Col 1.27: Dat secret stay plenny awesome fo all da diffren peopos all ova da world.
1Th 2.13: An dass wat stay making you guys come diffren inside.
1Th 4.5: No take her ony cuz you get da hots fo her, jalike all da diffren kine peopos all ova da world ack cuz dey donno God.
2Th 2.4: go agains all da religious kine stuff, an agains all da diffren tings dat peopo call gods.
1Ti 1.13: Get Peopo Dat Teach Diffren Kine Stuff (6:3 - 6:5) 14.
1Ti 2.7: send me all ova da place fo tell da Good Stuff to all da diffren peopos dat not Jews.
1Ti 3.16: His guys wen teach Da diffren peopos all ova da world bout him.
head: Get Peopo Dat Teach Diffren Kine Stuff
1Ti 6.3: If get anybody dat teach diffren kine stuff, an no like take da solid stuff from our Boss
2Ti 1.10: wen tell us da Good Stuff Dat say he goin make our body diffren kine Dat no goin mahke o come rotten, But goin stay alive
2Ti 4.17: All da diffren peopos gotta hear wat I like tell um.
Heb 1.1: An dey wen tell um plenny tings plenny diffren ways.
Heb 2.4: An God wen give peopo his Good an Spesho Spirit, so dat diffren peopo can do diffren kine tings.
Heb 2.4: his Good an Spesho Spirit, so dat diffren peopo can do diffren kine tings.
Heb 7.11: Dass how come dey need one diffren kine pries guy.
Heb 7.26: He stay diffren den all da peopo dat stay do da bad kine stuff.
Heb 9.10: an drink stuffs, an all da kine ways dey suppose to wash diffren kine tings.
Heb 13.9: Get all kine diffren kine stuff dat peopo teach, you know.
Jas 2.25: army guys hide her house, she wen tell dem fo go back one diffren way so dey no get kill.”
Jas 3.6: Everybody get mout, but wit yoa mout you can make one diffren kine world, wea everyting stay wrong.
head: God Like Make Us Diffren
2Pe 3.5: Den God wen start wit da water fo make da land an da water diffren kine, an he wen make da land come up outa da water.”
Rev 1.7: All da diffren peopos all ova da world goin cry An feel sore inside cuz a
Rev 2.26: till da end, I goin give um da right fo be in charge a da diffren peopos all ova da world.
Rev 6.14: All da mountains an all da islands wen move to diffren place.
head: Choke Peopo From All Diffren Place
Rev 7.9: Dey come from all da countries, all da ohanas, all da diffren peopos, an all da language all ova da world.
Rev 11.9: goin get peopo from all da countries, ohanas, language, an diffren kine peopos from all ova da world ova dea.
Rev 12.5: He goin be da King fo lead all da diffren peopos on top da earth.
Rev 13.7: fo God, an win, an fo take charge all da ohanas, all da diffren peopos, all da languages, an all da country all ova da
Rev 14.6: foeva fo tell everybody dat stay on top da earth: all da diffren countries, an ohanas, an languages, an peopos.
Rev 14.8: da Babylon peopo wen ack jalike one wahine dat make all da diffren peopos drink her kine wine, an dat make dem all go pupule
Rev 15.3: You da King fo all da diffren peopos foeva an eva!
Rev 15.4: All da diffren peopos from all ova da world goin come, An give you love
Rev 16.19: An da big towns fo da diffren peopos all ova da world wen get wipe out.
Rev 18.3: Da Babylon peopo, jalike dey one wahine, An all da diffren peopos all ova da world, Jalike dey fool aroun wit her.
Rev 18.23: But you wen make da diffren peopos all ova da world go da wrong way!
Rev 19.15: come out from his mout, an he win da war agains all da diffren peopos from all ova da world wit da sword.
Rev 20.3: Den da Dragon no can bulai da diffren peopos all ova da world fo da tousand years.
Rev 20.8: Den da Devil goin go out fo bulai all da diffren peopos all ova da world.
head: New An Diffren Kine Earth An Sky
Rev 21.24: All da diffren peopos all ova da world goin walk aroun inside da light
Rev 21.26: All da diffren peopos all ova da world goin bring all dea awesome stuff
Rev 22.2: Da leaf from da tree make all da diffren peopos all ova da world come good.