Exo 25.29: Make da dishes an pans an cups an bowls outa pure gold fo go wit da
Exo 37.16: Dey make dishes an pans an cups an bowls outa gold fo go wit da table, fo
1Ki 7.50: Da pure gold cups, an knifes fo cut da wicks, an bowls, an dishes fo da incense, an pans fo carry da fire, Da gold plate
2Ki 25.14: da pots, da shovels, da knifes fo cut da lamp wicks, da dishes, an all da tings made outa bronze metal dat dey use inside
Neh 13.5: dat da peopo bring to da Temple, an da incense, da spesho dishes, an da ten percen a da wheat, wine, an olive oil.