Gen 36.21: live inside dat same land: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, an Dishan.
Gen 36.25: Anah, he get two kids, his boy Dishon an his daughta Oholibamah.
Gen 36.26: Dishon, his boys, Hemdan, Eshban, Itran, an Cheran.)
Gen 36.30: come from da Hor peopo: get Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, an Dishan.