Gen 49.27: He jalike one wild dog dat go afta da animals.
Exo 11.7: Not even one dog goin show teet o bark at da peopo o dea animals.
2Ki 9.37: Her mahke body goin come dog doodoo on top da groun Jezreel side, so nobody goin know
Neh 4.3: Wat dey stay build, if one wild dog climb on top um, da whole stone wall goin fall down!
Isa 11.6: Dat time, goin be jalike Da wild dog goin stay wit da bebe sheep, Da leopard goin lay down wit
Isa 66.3: fo make sacrifice, Az bad, cuz az jalike dey wen broke one dog neck.
Tit 1.12: Dey jalike one wild dog ready fo bite.
2Pe 2.22: true ting da Bible wen say inside da Smart Guys book: “Da dog throw up, an den he go back to um.