Exo 22.31: Throw um outside, let da dogs eat um.
1Ki 14.11: from da Jeroboam ohana dat mahke inside da towns, da dogs goin eat um.
1Ki 16.4: Anybody from yoa ohana mahke inside one town, da dogs goin eat um.
1Ki 21.19: um dis too: ‘Dis, wat Yahweh tell: Da same place wea da dogs wen suck up Nabot blood, dey goin suck up yoa blood too!
1Ki 21.23: “An az fo Jezebel, Yahweh tell dis: ‘Da dogs goin eat up Jezebel by da Jezreel town wall.
1Ki 21.24: Da dogs goin eat da Ahab peopo dat mahke inside da town.’
1Ki 22.38: Da guys wash down da war wagon dea, an da dogs suck up da king's blood, jalike da message from Yahweh wen
2Ki 9.10: An fo Queen Jezebel, da dogs goin eat her mahke body on top da land inside Jezreel
2Ki 9.36: Tishbe guy talk fo him: On top da groun Jezreel side, da dogs goin eat Jezebel body.
Isa 13.21: Plenny jackal kine wild dogs goin make house ova dea.
Isa 13.22: Da hyena an da jackal kine wild dogs goin howl Inside da fancy kine palaces ova dea.
Isa 34.13: Da wild jackal dogs goin stay an eat dea An goin be da place fo da owl birds.
Isa 35.7: Ova dea, wea da jackal kine wild dogs Wen lay down fo res befo time, Goin get grass, an watta
Isa 43.20: Da wild animals ova dea show respeck fo me, Da jackal kine dogs, an da ostrich bird, Cuz I give dem watta fo drink inside
Isa 56.10: Dey jalike dogs dat no can bark.
Isa 56.11: Da leada guys, dey jalike greedy dogs Dat no get nuff fo eat!
Mal 1.3: I make dea land come one place fo ony da wild dogs live.
Mat 7.6: Cuz dey jalike da dogs dat goin turn aroun fo attack you guys.
Mat 7.15: fo real kine, inside dey like eat you up, jalike dey wild dogs dat try fo look like dey sheeps.
Mat 15.26: “No good take da food from da kids an throw um down to da dogs.”
Mat 15.27: But eh, even da dogs unda da table eat wat fall down from da table, yeah?”
Mrk 7.26: Greek, not Jewish, from da kine peopo dat da Jews call “dogs.
Mrk 7.27: No good take da food from da kids an throw um down to da dogs.
Mrk 7.28: But even da dogs unda da table eat wat fall down from da table, yeah?”
Luk 16.21: An da dogs even wen come lick his sores.
Act 20.29: I know dat afta I go, some guys jalike wild dogs goin come by you guys fo try wipe you guys out.
Rev 22.15: Outside da town get da peopo dat dey jalike dogs, da peopo dat make kahuna, da peopo dat fool aroun, da