Exo 26.14: An ova dat, make one nodda cova from da dolphin skin.
Exo 35.7: da goats, red ledda made from sheep skins, an skin from da dolphin, koa wood, oil from da olive fo burn inside da lamps,
Exo 35.23: linen cloth, hair from goats, red ledda from sheep skins, dolphin skins, dey all bring dea stuffs.
Exo 36.19: ledda from da sheep skins, an dey make da outside one outa dolphin skins.
Exo 39.34: from boy sheep skin fo da tent, Da outside cova from da dolphin skins, Da thick curtain dat cova da Real Spesho Place