Gen 40.5: Da dreams wen mean diffren ting fo dem.
head: Joseph Tell Wat Dea Dreams Mean
Dan 1.17: fo help peopo undastan all kine stuff peopo see in dea dreams, an wen dey not sleeping too.
Dan 1.20: da guys inside his whole Babylon land dat can tell wat da dreams mean, o dat can stop da bad kine tings dat happen to you
Dan 2.10: he wen dream befo, not even to his guys dat know wat da dreams mean, o dat can stop bad kine stuff dat can happen wen
Dan 4.9: you stay in charge a da kahuna guys dat know bout da dreams.
Dan 5.11: main leada fo da kahuna guys dat know how fo tell wat da dreams mean, an da kahuna guys dat know how fo stop da bad kine
Dan 5.12: He can figga out wat dreams mean, an answa hard kine question, an figga out hard kine
Act 2.17: An yoa old guys goin dream plenny dreams.