1Ki 22.34: Da king tell da army guy dat drive his war wagon, “Turn aroun quick!
2Ki 9.20: An ony get one guy dat drive war wagon any kine lidat.”
2Ki 9.25: Jehu tell Bidkar, da officer dat help drive his war wagon, “Pick up his mahke body, an throw um on top
Isa 22.6: Jerusalem guys From inside da war wagon, Wit odda guys fo drive da horses fo da war wagon.
Jas 3.4: but still yet, ony need one small rudda, an da guy dat drive um make da boat go wea eva he like.