Gen 43.33: Wen da bruddas see dat, dea jaws wen drop.
Lev 25.5: No go fo cut da food dat grow from da seed you wen drop da las time you cut food, o da grapes dat grow wea you no
2Ki 11.14: She look ova dea wea all da noise stay, an her jaw drop, cuz da king stay stand ova dea by da big pos, wea da king
Isa 28.21: anyting he like, No matta wat he doing Goin make da peopo drop dea jaws, No matta nobody wen see him make lidat befo
Isa 28.29: Wen he teach peopo how fo make someting, Dea jaw drop!
Isa 29.9: Hang aroun an no do notting, An yoa jaws goin drop!
Isa 35.3: Dat right now stay so scared, Dea hands shake an stay drop stuff.
Isa 40.15: tink bout da peopo Inside all da countries, Dey jalike one drop watta from inside one bucket, Jalike litto bit dirt Dat
Dan 3.23: Da three guys, stay all tie up tight wen da king's guys drop um down inside da real hot oven fire place.
Dan 3.24: Den, King Nebukadnezzar jaw drop!
Dan 8.24: He goin wipe out plenny, so erybody's jaws goin drop.
Dan 9.11: “Az why, jalike you wen drop on top us guys, all da bad tings dat Moses yoa worka guy
Dan 9.12: you wen tell fo punish us an oua govmen guys, wen you drop all dis bad kine stuff on top us.
Dan 9.14: You, oua God Yahweh, you no wait fo drop da bad kine stuff on top us, cuz you do da right ting
Dan 12.6: goin be till all dis stuff happen, an make erybody's jaws drop?
Mat 17.27: So, go by da lake, an drop one line inside da water.
Mrk 5.42: An da peopo, right den an dea, dea jaws wen drop.”
Mrk 9.15: Right den an dea da peopo wen spock Jesus, an dea jaws wen drop.
Mrk 14.52: Dey wen grab him, an he drop da lavalava an run away naked.
Luk 1.63: An dea jaws wen drop!
Luk 5.4: teach, he tell Simon, “Eh Simon, go out wea stay deep, an drop yoa nets.
Luk 5.6: So dey drop da nets, an dey catch uku paila fish, an da net wen start
Luk 7.9: Wen Jesus hear dat, his jaws wen drop, an he wen tell all da peopo dat stay dea, “Ho!
Act 3.10: Dey wen tink plenny, an dea jaws wen drop cuz a wat wen happen to him.
Act 12.16: gate, an wen dey wen open da gate an see um, dea jaws wen drop.
Act 19.35: temple fo da importan wahine god Artemis, an her idol dat drop down from da sky, yeah?”
Act 27.28: Dey wen drop one line an wen find out dat da water stay one hundred an