Luk 22.44: He sweat jalike big drops blood dat falling down on top da groun.