Deu 11.4: make da Red Sea watta come back ova da Egypt guys an drown um.
Mat 8.32: one steep hill an fall ova da cliff inside da lake, an drown inside da water.
Mat 18.6: an tie um aroun da guy, den throw him inside da ocean fo drown!
Mrk 5.13: one steep hill an fall ova da cliff inside da lake, an drown inside da water.
Mrk 9.42: um aroun da guy's neck, den throw him inside da ocean fo drown!
Luk 8.33: wen run down one steep hill, an fall inside da lake, an drown.”
Luk 17.2: aroun da guy's neck, den throw him inside da deep ocean fo drown, so he no can make even one a my small kids hea do bad