Exo 38.13: Da eas side, dass da front side, get 25 yards fancy kine linen
Deu 3.17: Arabah Valley (az da Big Salt Lake), unda Mount Pisgah, da eas side.
Deu 3.27: da land on da wes side, da nort side, da sout side, an da eas side wit yoa own eyes.
1Ki 7.25: three look wes side, three look sout side, an three look eas side.
Neh 3.26: Hill an work inside da Temple wen fix da wall ova on da eas side, across da Watta Gate an da towa dat stick out from
Neh 3.29: to him, Shemaiah Shekaniah's boy, dat stay in charge a da Eas Gate, fix da wall.
Neh 12.37: Den dey go da eas side to da Watta Gate.
Isa 24.15: Dass why you peopo dat live eas side Wea da sun come up, Make shua da peopo dea show
Isa 46.11: I call one scavenja bird from da eas side.
Isa 59.19: From da eas side, wea da sun come up, Dey goin get respeck fo him Wen