Exo 35.34: wen give da heart fo teach lidat to Bezalel, an to Oholiab Akisamak boy from da Dan ohana, God da one make dem smart fo do any