Exo 25.25: Put three inch edge all aroun da top so notting can fall off da table, wit
Exo 25.25: can fall off da table, wit gold molding all aroun da edge.
Exo 25.27: Da rings go nea da edge dat stay aroun da top, fo take da poles fo carry da table.
Lev 19.9: from yoa fields inside da land, no cut um all da way by da edge, o pick up da extra food dat da harvesta guys no pick up.
Lev 19.27: No cut off da edge a yoa beard.
Lev 21.5: not shave part a da hair from dea head, o shave off da edge a dea beard, o cut dea bodies fo show dey stay sore
Lev 23.22: from yoa field inside yoa land, no cut um all da way by da edge a da land, o pick up da extra food dat da harvesta guys no
2Ki 7.8: sick all ova da skin dat odda guys can catch, dey come da edge a da camp, an go inside one tent.