Isa 34.15: Dass da place da owl goin make nest An lay dea egg.
Isa 59.5: Jalike dey make da egg from da snake come open From da kine snake can kill you.
Isa 59.5: go lissen dat kine peopo, Jalike dey eat da poison snake egg an mahke.
Isa 59.5: You broke one snake egg, Ony make anodda poison snake come out.
Luk 11.12: If he aks you fo one egg, you give um one scorpion?