Ezr 10.6: He go by Jehohanan, Eliashib boy.
Ezr 10.24: From da music guys: Eliashib.
Ezr 10.27: From da Zattu ohana: Elioenai, Eliashib, Matanaiah, Jeremot, Zabad, an Aziza.
Ezr 10.36: Amram, Uel, Benaiah, Bedeiah, Keluhi, Vanaiah, Meremot, Eliashib, Matanaiah, Matenai, an Jaasu.
Neh 3.1: Da main pries guy Eliashib an da odda prieses wen start da job.
Neh 3.20: wea da wall stick out, to da door fo Eliashib's house (Eliashib, he da main pries guy).
Neh 3.21: grankid fix anodda part a da wall, from da front door fo Eliashib house to da odda side a da house.
Neh 12.10: Afta Joiakim, his boy Eliashib come da main pries guy.
Neh 12.11: Afta Eliashib, his boy Joiada come da main pries guy.
Neh 12.22: Da names, dey wen use all da time da main pries guys was Eliashib, Joiada, Johanan, an Jaddua.
Neh 12.23: main Book Fo Da Name A All Da Peopo, till da time Johanan, Eliashib boy, was da main pries.
Neh 13.4: Befo now, had one pries guy Eliashib, dat da main pries guys wen put in charge a da storage
Neh 13.4: Eliashib, he Tobiah's relative.
Neh 13.6: Da time Eliashib do all dat fo Tobiah, I no stay Jerusalem town.
Neh 13.7: Den I wen find out da bad ting Eliashib wen do fo help Tobiah, fixing up one room fo Tobiah inside
Neh 13.28: Jehoiada da pries guy, his fadda Eliashib da main pries guy, he had one boy dat marry da daughta a