1Ki 4.3: Eli-Horef, Shisha boy an his brudda Ahijah, dey take care da palace