head: Da Scavenja Birds Feed Elijah
1Ki 17.1: Get one guy Elijah from Tishbe town, Gilead side.
1Ki 17.2: Den, Yahweh tell Elijah lata: “No stay hea!
1Ki 17.5: Elijah go an do wat Yahweh wen tell um fo do.
head: One Widow Feed Elijah Zarefat Side
1Ki 17.8: Den Yahweh tell Elijah dis: “Go Zarefat town now, nea Sidon town.
1Ki 17.10: So Elijah go Zarefat side.
1Ki 17.13: Elijah tell her, “Eh, no scared!
1Ki 17.15: Da wahine go do jalike Elijah tell.
1Ki 17.15: An Elijah, an da wahine, an her boy get food fo ery day fo long
1Ki 17.16: Dis happen jalike wat Yahweh tell Elijah fo tell da wahine.
1Ki 17.18: She tell Elijah, “You one guy dat know God!
1Ki 17.19: Elijah tell her, “Give me yoa boy.
1Ki 17.20: Den Elijah call to Yahweh fo help him.
1Ki 17.21: Den three times, Elijah go lay down on top da boy.
1Ki 17.22: Den Yahweh hear Elijah.
1Ki 17.23: Den Elijah pick up da boy an carry him back down from da room wea he
1Ki 17.24: Da wahine tell Elijah, “Now, I know fo shua, dat you one guy dat know God fo
head: Elijah An Da Guys Dat Talk Fo Da Ba`al God
1Ki 18.1: three year dat no mo rain, one message come from Yahweh fo Elijah: “Go talk to King Ahab.
1Ki 18.2: So Elijah go back Israel side, so Ahab can see him an know dat he
1Ki 18.3: Wen Elijah stay on da road fo go Samaria side, King Ahab tell his
1Ki 18.7: Elijah meet him.
1Ki 18.7: Obadiah see Elijah an know dass him.
1Ki 18.7: go down on top da groun fo show respeck, an he tell Elijah, “Eh, az you fo real, my boss, Elijah?
1Ki 18.7: respeck, an he tell Elijah, “Eh, az you fo real, my boss, Elijah?
1Ki 18.8: Elijah tell, “Yeah, dis me!
1Ki 18.8: Go tell yoa boss, ‘Elijah stay come awready!”
1Ki 18.10: An wen dey tell, ‘Elijah no stay hea,’ den Ahab make da king say fo real in front
1Ki 18.11: An now, you tell me go tell my boss, ‘Elijah stay hea awready!
1Ki 18.14: But now, you telling me fo go tell my boss, ‘Elijah, he hea awready!
1Ki 18.15: Elijah tell, “Jalike I shua dat Yahweh, Da God Ova All Da Armies,
1Ki 18.16: Den Ahab go fo meet Elijah.
1Ki 18.17: Wen Ahab see Elijah, he tell um, “So!
1Ki 18.18: Elijah tell, “No ways!
1Ki 18.21: On top Mount Carmel, Elijah go in front all da peopo.”
1Ki 18.22: Den Elijah tell da peopo, “Me, I da ony talka fo Yahweh dat neva
1Ki 18.25: Elijah tell da talka guys fo Ba`al, “Get plenny a you guys, so go
1Ki 18.26: Da talka guys fo Ba`al take da cow Elijah wen give um an kill um fo make ready da sacrifice.
1Ki 18.27: Wen come noon time, Elijah start fo mout off at dem.
1Ki 18.30: Den Elijah tell all da peopo, “Come ova hea by me!
1Ki 18.31: Elijah go get twelve stone, one stone for ery one a da twelve
1Ki 18.32: Elijah use da stones fo build up da altar one mo time, fo show
1Ki 18.34: Den Elijah tell da peopo, “Go fill up four big pots wit watta, an
1Ki 18.36: Wen time fo make da sacrifice, Elijah da talka fo God go by da altar an pray lidis: “Yahweh, you
1Ki 18.40: Den Elijah tell da peopo, “Grab da guys dat talk fo Ba`al!
1Ki 18.40: Elijah tell da peopo go take um down by da Kishon Stream, an he
head: Elijah Pray Fo Da Rain Come
1Ki 18.41: Den Elijah tell King Ahab, “You go home now, fo eat an drink.
1Ki 18.42: Elijah, he go back up Mount Carmel to da top.”
1Ki 18.43: Elijah tell da guy dat work fo him, “Go ova dea an look makai
1Ki 18.43: Seven time, Elijah tell um, “Go back look!
1Ki 18.44: Elijah tell, “Go by King Ahab.
1Ki 18.46: Yahweh [wen] make Elijah come strong.
head: Elijah Run Away Mount Sinai Side
1Ki 19.1: Ahab tell Jezebel eryting Elijah wen do, an how Elijah wen tell da peopo fo kill all da
1Ki 19.1: Ahab tell Jezebel eryting Elijah wen do, an how Elijah wen tell da peopo fo kill all da talka guys fo da Ba`al
1Ki 19.2: So Jezebel wen send one messenja guy by Elijah fo tell him, “Befo dis time tomorrow, I goin make you
1Ki 19.3: Elijah come scared.
1Ki 19.4: But Elijah take one mo day fo go mo inside da boonies.
1Ki 19.6: Elijah look aroun, an right dea by his head, get one roun flat
1Ki 19.7: He touch Elijah, an tell um, “Get up.
1Ki 19.8: So Elijah get up, eat and drink.
1Ki 19.9: Wen Elijah reach Mount Sinai, he go inside da cave dat get dea, an
head: Yahweh Talk Wit Elijah
1Ki 19.9: He tell, “Elijah!
1Ki 19.10: Elijah tell, “I wen go all out fo you, Yahweh, Da God Ova All Da
1Ki 19.13: Wen Elijah hear dat, he pull his blanket ova his face.
1Ki 19.13: Den one small voice tell him, “Elijah!
1Ki 19.14: Elijah tell, “I wen go all out fo you, Yahweh, Da God Ova All Da
1Ki 19.15: Yahweh tell Elijah, “Go back, da same way you wen come.
head: Elijah Tell Elisha Fo Come His Helpa Guy
1Ki 19.19: Den Elijah leave Mount Sinai.
1Ki 19.19: Elijah go inside da field by Elisha an put his blanket aroun
1Ki 19.20: Den Elisha leave da cows wit da plow an run fo catch up Elijah.
1Ki 19.20: He tell Elijah, “Let me go kiss my fadda an mudda an tell um goodbye.
1Ki 19.20: Elijah tell um, “Kay den, go.
1Ki 19.21: Den Elisha leave Elijah an go home.
1Ki 19.21: Den Elisha leave home for go wit Elijah an be his helpa guy.
1Ki 21.17: Den Yahweh give dis message fo Elijah da Tishbe guy: “Go down fo meet Ahab, da king fo da Israel
1Ki 21.20: Elijah go dea, an Ahab tell, “You da guy dat stay agains me, an
1Ki 21.20: Elijah tell, “Fo shua I find you, cuz you wen go sell out fo do
1Ki 21.28: Den dis message come from Yahweh fo Elijah da Tishbe guy: “You see how Ahab make himself come notting
head: Elijah Tell King Ahaziah, Ahaziah Goin Mahke
2Ki 1.3: But one angel from Yahweh tell Elijah from Tishbe town, “Go up meet da messenja guys from da
2Ki 1.4: Elijah go an tell da messenja guys dis.
2Ki 1.8: Da king tell, “Az Elijah from Tishbe!”
2Ki 1.9: Den he send one captain wit fifty guys by Elijah.”
2Ki 1.9: Elijah, he stay sitting da top a one hill.”
2Ki 1.9: Da captain go up by Elijah, an tell, “Da king tell, ‘You one guy dat stay tight wit
2Ki 1.10: Elijah tell da captain, “If fo real I one guy dat stay tight wit
2Ki 1.11: Den da king send anodda captain an his fifty guys by Elijah.”
2Ki 1.11: Da captain tell Elijah, “Da king tell, ‘You one guy dat stay tight wit God.
2Ki 1.12: Elijah tell, “If fo real I one guy dat stay tight wit God, I like
2Ki 1.13: Dis captain go all da way up by Elijah, an go down on top his knees.
2Ki 1.13: He beg Elijah fo no hurt him.
2Ki 1.15: Den da angel from Yahweh tell Elijah, “No scared dis guy.
2Ki 1.15: So Elijah stand up an go down wit da captain, by da king.
2Ki 1.16: Wen Elijah see da king, he tell um, “Dis wat Yahweh tell: You tink no
2Ki 1.17: So King Ahaziah mahke, jalike Yahweh wen tell Elijah.
head: God Take Elijah Up Inside Da Sky
2Ki 2.1: Da time come fo Yahweh take up Elijah inside da sky inside one whirlwind.
2Ki 2.1: Az wen Elijah an Elisha stay leave Gilgal.
2Ki 2.2: Elijah tell Elisha, “You stay ova hea.
2Ki 2.3: Dey tell Elisha, “You know Yahweh goin take away yoa boss Elijah from you today?
2Ki 2.4: Den Elijah tell Elisha, “Elisha, you stay ova hea.
2Ki 2.5: Dey aks him, “You know Yahweh goin take away yoa boss Elijah from you today?
2Ki 2.6: Den Elijah tell Elisha, “You, stay ova hea.
2Ki 2.7: But dey stop, an no go nea da place wea Elijah an Elisha stay stand by da Jordan River, cuz dey like see
2Ki 2.8: Elijah take off his robe, roll um up, an hit da watta wit um.
2Ki 2.9: Afta dey go da odda side, Elijah tell Elisha, “Befo Yahweh take me up inside da sky an away
2Ki 2.10: Elijah tell, “Dass real hard, wat you aks fo!”
2Ki 2.11: Den Elijah go up inside da sky inside one whirlwind.”
2Ki 2.13: He pick up da robe dat wen fall down from Elijah, an go back da Jordan River, an stand up on da dry groun.
2Ki 2.14: Den he take da robe dat wen fall down from Elijah, an hit da watta wit um.
2Ki 2.14: You da God Elijah wen pray to!
2Ki 2.15: Dey tell, “Da same kine spirit dat wen stay in charge a Elijah, stay take ova Elisha awready!
2Ki 2.17: send fifty guys dat look fo three days, but dey no find Elijah.
2Ki 3.11: Befo time, he hang out wit Elijah fo help him.”
2Ki 9.36: An he tell, “Az wat Yahweh wen tell, da time Elijah da Tishbe guy talk fo him: On top da groun Jezreel side,
2Ki 10.10: do wat he wen make promise fo do, jalike his worka guy Elijah wen tell.
2Ki 10.17: He kill all dem, jalike Yahweh da Boss wen tell Elijah.
Ezr 10.21: From da Harim ohana: Ma`aseiah, Elijah, Shemaiah, Jehiel, an Uzziah.
Ezr 10.26: ohana: Matanaiah, Zekaraiah, Jehiel, Abdi, Jeremot, an Elijah.
Mal 4.5: An one mo ting I goin do, I goin send Elijah to you guys, Da guy dat wen talk fo me befo time.
Mal 4.6: Da Elijah guy, he goin make da faddas come back togedda wit dea kids
Mat 11.14: Dis guy John, he da guy dey say goin come, jus like Elijah.
Mat 16.14: An get odda guys dat say you Elijah.”
Mat 17.3: Right den an dea Moses an Elijah from long time befo wen come outa no wea, an dey stay
Mat 17.4: goin make shacks ova hea, one fo you, one fo Moses, one fo Elijah.
Mat 17.10: teacha guys dat teach da Rules from God, how come dey say Elijah gotta come back first befo God's Spesho Guy goin show up?
Mat 17.11: Elijah gotta come back first an make everyting ready fo God's
Mat 17.12: But I telling you, one guy jalike Elijah wen come awready, an da peopo neva know who him.
Mat 17.13: Den his guys wen figga dat wen he talk bout Elijah coming back, he mean John Da Baptiza Guy.
Mat 27.47: ova dea wen hear him, an tell, “Dis guy stay yelling fo Elijah fo come!”
Mat 27.49: We go see if Elijah goin come fo get him outa dis.
Mrk 6.29: Some odda peopo wen say, “Nah, he Elijah.
Mrk 8.28: An get odda peopo dat say you Elijah.”
Mrk 9.4: Right den an dea Elijah an Moses from long time ago wen come outa no wea, an dey
Mrk 9.5: I make shacks ova hea, one fo you, one fo Moses, one fo Elijah.
Mrk 9.11: teacha guys who teach da Rules from God, how come dey say Elijah gotta come back first befo God's Spesho Guy goin show up?”
Mrk 9.12: Elijah gotta come back first an make everyting ready fo God's
Mrk 9.13: But I telling you guys, one guy jalike Elijah wen come awready, an da peopo wen make him any kine,
Mrk 15.35: He stay calling Elijah!”
Mrk 15.36: We go see if Elijah goin come fo get him outa dis.
Luk 1.17: befo da Boss come, wit da same kine spirit an power dat Elijah wen get.
Luk 4.25: Dass true dat befo time, wen Elijah stay alive, had plenny widows inside Israel an neva had
Luk 4.26: But God neva send Elijah fo help one widow inside Israel dat time.
Luk 9.8: Odda peopo say dat Elijah wen show up.
Luk 9.19: Odda guys say Elijah.”
Luk 9.30: Right den an dea two guys, Moses an Elijah, come outa no wea, an dey stay talking wit Jesus.
Luk 9.33: make three shacks, one fo you, one fo Moses, an one fo Elijah!
Jhn 1.21: You Elijah?”
Jhn 1.25: you not da Spesho Christ Guy Dat God Goin Send, an you not Elijah, an you not da Spesho Guy dat goin come an talk fo God,
Rom 11.2: You no rememba wat da Bible wen say bout Elijah?
Rom 11.2: Da guy Elijah, he was aksing real hard fo God fo do someting agains da
Jas 5.17: Elijah was jalike us guys.