head: Elimelek Move House Moab Side
Rut 1.2: Da guy, his name Elimelek, an his wife, Na`omi.
Rut 1.2: Az why Elimelek take his wife an dea two boys, an dey move house da odda
Rut 1.3: But wen dey stay Moab side, Elimelek mahke.
Rut 2.1: He come from da same blood jalike Elimelek, da guy dat was Na`omi husban befo time.
Rut 2.3: Him an Rut mahke fadda-in-law Elimelek, dey da same blood!
Rut 3.12: Fo shua, I one a da guys from da Elimelek ohana dat get da right fo marry you so you can get kids fo
Rut 4.3: marry Rut, “Eh, you know dat piece land dat oua ohana guy Elimelek wen own?”
Rut 4.4: Dass cuz you an Elimelek da same blood.
Rut 4.5: gotta take da Moab wahine Rut same time, cuz she wen marry Elimelek boy, da one dat wen mahke too.”
Rut 4.5: Dat way, da Elimelek line no goin come pau, an his land goin stay wit da ohana.
Rut 4.6: Cuz if I buy um, my land go fo da Elimelek line, an no go fo help my own kids.
Rut 4.9: I goin buy from Na`omi, all da land dat Elimelek and his boys Mahlon an Kilion wen get befo time.