2Ki 5.9: Naaman go wit his horses an war wagons, an stop in front Elisha's house by da door.
2Ki 13.21: a da steala gang guys, so dey throw da guy's body inside Elisha's tomb an go.
2Ki 13.21: Wen da body touch Elisha's bones, da guy come back alive one mo time, an he stand up