Gen 26.34: Same time, he marry Basmat, her fadda Elon da Het guy.
Gen 36.2: Da firs one he marry, Adah, Elon da Het guy daughta, an da odda one, Oholibamah, Anah
Gen 46.14: Zebulun, his boys, dey Sered, an Elon, an Jahleel.