1Ki 4.6: Adoniram Abda boy, in charge a da guys dat no mo pay, dat work fo da
Neh 11.17: an pray to God, an His helpa guy was Bakbukiah, an den Abda Shammua wit ancestas Galal an Jedutun.