2Ki 19.37: An Sennakerib odda boy Esarhaddon come da nex king.
Ezr 4.2: From da time King Esarhaddon bring us ova hea from Assyria side, us guys stay make
Isa 37.38: Esarhaddon, Sennakerib's odda boy, come da nex king fo da Assyria