Gen 49.27: Evening time, he half half da stuff he steal.
Exo 16.13: Evening time, had quail birds, an dey come down all ova da camp.
Exo 18.13: Da peopo stay stand ova dea by Moses from morning time to evening time.
Exo 18.14: dey gotta stay stand ova dea by you from morning time to evening time?
Deu 16.6: Ova dea you guys gotta make da sacrifice fo da Passova, evening time wen da sun go down, da day ery year fo rememba da
1Ki 18.29: da talkas fo Ba`al suppose to make, spazzing out, till evening time, wen time fo make da regula kine sacrifice.
2Ki 16.15: fo morning time, an da wheat o barley sacrifice fo evening time, an da king's burn up kine sacrifice an wheat o
Ezr 3.3: Dey make um ery day, morning time an evening time.
Neh 7.3: Shut da gates evening time, an put bars across da big doors.