Gen 27.1: Had one time, Isaac was real old an his eye stay bad so no can see good.
Gen 49.12: His eye, shine mo den da wine.
Exo 21.24: If he mess up somebody eye, mess up his eye too, One eye fo one eye, One teeth fo one
Exo 21.24: If he mess up somebody eye, mess up his eye too, One eye fo one eye, One teeth fo one teeth, One hand
Exo 21.24: If he mess up somebody eye, mess up his eye too, One eye fo one eye, One teeth fo one teeth, One hand fo one hand,
Exo 21.24: mess up somebody eye, mess up his eye too, One eye fo one eye, One teeth fo one teeth, One hand fo one hand, One feet
Exo 21.26: If one guy hit his slave guy o slave wahine on top dea eye, an make um so dey no can see, da slave owna guy gotta let
Exo 21.26: Dey not slave no moa, cuz a da eye.
Lev 21.20: guy dat no can grow tall, o dat get someting wrong wit dea eye, o dat get da kine sore dat da pus stay run out, o dat get
Lev 24.20: da same way he wen do: one broke bone fo anodda bone, one eye fo anodda eye, one broke teeth fo anodda teeth.
Lev 24.20: wen do: one broke bone fo anodda bone, one eye fo anodda eye, one broke teeth fo anodda teeth.
Deu 19.21: One life fo anodda life, one eye fo anodda eye, one tooth fo anodda tooth, one hand fo
Deu 19.21: One life fo anodda life, one eye fo anodda eye, one tooth fo anodda tooth, one hand fo anodda hand, one
Deu 32.10: notting hurt dem, Jalike one guy make shua nobody hurt his eye.
1Ki 20.38: He put bandage ova his eye, so nobody know who him.
1Ki 20.41: Right den an dea, da talka fo God hemo da bandage from his eye.”
2Ki 4.35: Den da boy sneeze seven time, an open his eye.
2Ki 9.30: Wen Jezebel hear bout dis, she go make nice her eye wit paint, fix her hair nice, an look down from one
Isa 3.16: Dey check out guys wit dea eye.
Isa 30.20: You goin can see dem wit yoa own eye.
Isa 33.17: Bumbye, yoa eye goin see da king, An he beautiful!
Isa 43.8: “Bring out da peopo dat get eye But dey no can see, An da peopo dat get ear But dey no can
Isa 44.18: Jalike Yahweh put plasta ova dea eye So dey no can see notting An dey no can tink good.
Isa 59.10: We gotta touch da walls like peopo dat no mo eye.
Dan 5.10: No need yoa eye come big!
Mat 5.29: If da right eye make you do bad kine stuff lidat, dig um out, an throw um
Mat 5.29: No matta you ony get one eye -- mo worse da whole body go Hell!
Mat 5.38: guys wen hear wat God wen say: ‘If anybody pull out yoa eye, pull out his eye.
Mat 5.38: God wen say: ‘If anybody pull out yoa eye, pull out his eye.
Mat 6.22: “You know, eh, da eye jalike one lamp fo inside da body.
Mat 6.22: If da eye okay, dat mean, da guy stay all light inside.
Mat 6.23: But if da eye no good, dat mean, da guy stay all dark inside.
Mat 7.3: you try spock one small piece junk inside yoa brudda's eye, cuz you know, awready get one big two by four inside yoa
Mat 7.3: you know, awready get one big two by four inside yoa own eye.
Mat 7.4: brudda, ‘Eh, try let me pull da small piece junk outa yoa eye,’ wen you get one big two by four inside yoa own eye?
Mat 7.4: yoa eye,’ wen you get one big two by four inside yoa own eye?
Mat 7.5: First you gotta take da big two by four outa yoa own eye.
Mat 7.5: can see good fo take da small piece junk outa yoa brudda's eye.
Mat 18.9: If yoa eye make you do bad kine stuff, pull um out an throw um away!
Mat 18.9: Mo betta you live foeva wit one eye.
Mrk 9.48: If yoa eye make you do bad kine stuff, pull um out!
Mrk 9.48: Mo betta you get God fo yoa King, no matta no mo eye, den you get two eyes an go Hell, wea da fire no pio, an
Luk 6.41: you guys spock da small piece junk inside yoa brudda's eye, an no tink bout da big two by four inside yoa own eye?
Luk 6.41: eye, an no tink bout da big two by four inside yoa own eye?
Luk 6.42: brudda, ‘Eh, try let me pull da small piece junk outa yoa eye,’ wen you no see da big two by four inside yoa own eye?
Luk 6.42: yoa eye,’ wen you no see da big two by four inside yoa own eye?
Luk 6.42: First take da big two by four outa yoa own eye, den you can see good fo take da small piece junk outa yoa
Luk 6.42: can see good fo take da small piece junk outa yoa brudda's eye.
Luk 11.34: Da eye jalike one lamp fo inside yoa body.
Luk 11.34: So if you get good heart fo help peopo, dass jalike yoa eye okay an you stay all light inside.
Luk 11.34: But if you one greedy bugga, dass jalike yoa eye stay no good an you stay all dark inside!
Luk 20.17: Jesus look dem in da eye an say, “Den wat dat mean inside da Bible dat say, ‘Had
Act 3.4: Peter an John wen look him in da eye, an Peter say, “Look at us!
Act 13.9: He wen look Elymas in da eye, an say, “You one a da Devil's kids, an you hate all da
Act 14.9: An Paul wen look him in da eye, an know dat da guy trus dat he can come good.
1Co 12.16: An wat if yoa ear wen go say, “Me, I not one eye, so gotta be, I not from dis guy's body!
1Co 12.17: If all yoa body was one eye, how you goin hear?
1Co 12.21: Da eye no can tell da hand, “I no need you, you know!
1Co 15.52: all goin happen real fast, mo fast den you can blink yoa eye.
Rev 5.6: He get seven horn an seven eye.
Rev 21.4: God goin wipe away all da tears from dea eye.