Gen 2.24: (Dass how come da guys go way from dea fadda-mudda guys, an come tight wit dea wife, an da guy an da wahine,
Rut 2.11: I know dat you wen go way from yoa fadda-mudda guys an from da land wea yoa ohana stay, an come hea wea
Isa 57.4: Yoa fadda-mudda guys stay go agains erybody!
Amo 8.10: Goin be jalike wen da fadda-mudda guys come sad Cuz dea one an ony boy, mahke.
head: Da Kids Get Respeck Fo Da Fadda-Mudda Guys