Exo 10.6: You guys faddas an granfaddas neva see dis kine ting happen, from da time
Deu 24.16: “No kill da faddas fo punish um fo someting dea kids wen do.
Deu 24.16: An no kill da kids fo punish dem fo someting dea faddas wen do.
2Ki 14.6: wen write tell: Yahweh wen make dis rule: “No kill da faddas cuz a wat dea boys do, an no kill da boys cuz a wat dea
2Ki 14.6: cuz a wat dea boys do, an no kill da boys cuz a wat dea faddas do.
Isa 38.19: Da faddas make shua dea kids know How you do wat you say.
Isa 49.23: get king guys fo take care yoa kids An be jalike dea hanai faddas, An da ali`i wahines goin be Jalike da muddas fo nurse yoa
Mal 4.6: Da Elijah guy, he goin make da faddas come back togedda wit dea kids An da kids come back
Mal 4.6: togedda wit dea kids An da kids come back togedda wit dea faddas.
Mat 1.2: Get fourteen faddas from Abraham to David: Abraham, he Isaac fadda.
Mat 1.6: Den had fourteen faddas from David till da captcha wen dey take um away Babylon
Mat 1.12: Afta dey take um away Babylon side, had fourteen faddas: Jekoniah, he Shealtiel fadda.
Mat 1.17: So, all da faddas from Abraham till King David, dey fourteen faddas, one
Mat 1.17: all da faddas from Abraham till King David, dey fourteen faddas, one afta da odda, an from King David till da captcha wen
Mat 1.17: da captcha wen dey take um away Babylon side, dey fourteen faddas, an from wen dey take um away Babylon side till Jesus, da
Mat 1.17: away Babylon side till Jesus, da Christ guy, dey fourteen faddas.
Mrk 13.12: Bruddas goin sell out dea bruddas fo mahke, an da faddas goin sell out dea kids.
Luk 1.17: He goin make da faddas get love fo dea kids again.
Luk 12.53: Dey goin stay agains each odda, da faddas agains dea boys, an da boys agains dea faddas, muddas
Luk 12.53: odda, da faddas agains dea boys, an da boys agains dea faddas, muddas agains dea girls, an girls agains dea muddas,
Act 7.2: Stephen say, “My bruddas an my faddas, try lissen to me!
Act 7.8: Dem twelve guys wen come da main faddas an leadas fo da twelve ohanas fo da Israel peopo.
Act 22.1: Paul wen say, “My bruddas an faddas, lissen to me!
Eph 3.15: ohanas all ova da world an inside da sky, dey get dea faddas, an dey call um “faddas” cuz dey make litto bit jalike da
Eph 3.15: an inside da sky, dey get dea faddas, an dey call um “faddas” cuz dey make litto bit jalike da real Fadda.
Col 3.21: You faddas an muddas, no scold yoa kids till dey get huhu, cuz bumbye
Heb 12.9: You know, all us guys wen get our real faddas fo make presha fo make us guys learn stuff, an cuz a dat,
1Jn 2.13: I writing to you faddas, Cuz you guys know God fo real kine, who stay from befo
1Jn 2.14: I writing to you faddas, Cuz you guys wen know da One who stay from befo time.