2Ki 23.5: Josiah wen throw out da fake pries guys dat work fo da odda gods, da ones dat da Judah
2Ki 23.8: Dass wea dose odda fake pries guys wen go fo burn incense befo time, but Josiah
Isa 30.7: Az why I call da Egypt peopo, ‘Da proud fake crocodile Dat ony make plenny noise!
Isa 44.25: I da One dat mess up da sign Da fake talka guys use Fo tell wat goin happen.
Amo 2.4: Jalike dea ancesta guys, Dey let da fake gods make um go da wrong way.
Mat 24.24: Goin get plenny fake kine guys who say dey Christ, an goin get plenny fake kine
Mat 24.24: fake kine guys who say dey Christ, an goin get plenny fake kine guys who say dey talk fo God.’
Mat 27.63: Dey say, “Eh Governa, us guys rememba, wen dat fake guy still alive, he tell, ‘Afta three days I goin come
Mat 27.64: An den dis fake ting goin be mo worse den da first fake ting, wen he wen
Mat 27.64: An den dis fake ting goin be mo worse den da first fake ting, wen he wen tell he da Christ guy.
Mrk 13.22: Goin get plenny fake kine guys who say dey Christ, an goin get plenny fake kine
Mrk 13.22: fake kine guys who say dey Christ, an goin get plenny fake kine guys who say dey talk fo God.’
Luk 6.26: Cuz you know, dea ancesta guys wen talk good bout da fake guys long time ago dat wen say dey talk fo God but dey
Jhn 1.47: No mo notting fake inside him!”
Act 24.14: But dese guys, dey say dass one fake way.
2Co 4.2: We no try teach fake stuff bout wat God say, but we goin teach da true stuff
head: Paul An Da Fake Talka Guys
2Co 11.13: like talkas fo Christ, jalike dey his guys, but dey still fake.
Php 1.18: But no matta dey fake o dey fo real, get guys telling peopo bout Christ, an dat
2Th 2.9: He goin do all kine fake an unreal stuff, an make big show fo bulai da peopo an
1Jn 4.1: Cuz get plenny fake guys wen go all ova da world.