Gen 30.37: But Jacob go cut shoots from da poplar tree, an da almond tree, an da plane tree.
Gen 43.11: dat smell nice from da ladanum bush, an pistachio nut, an almond nut.
Exo 25.33: Three small cup on top, dat look jalike da almond flowa, wit da bud part an da flowa, stay on one branch,
Exo 25.34: da lamp stan, dat one get four small cup on top, jalike da almond flowa, wit da bud part an da flowa.
Exo 25.35: wea da two side branch come outa da lamp stan, put one almond flowa bud part in da middo a da two branch, an anodda one
Exo 25.36: Da main piece, an da side pieces, an da almond flowas, all gotta be one piece pure gold, an you shape um
Exo 37.19: Da cup, dey wen make um look jalike da almond flowa on top da branch, wit da bud part an da flowa, an
Exo 37.20: da middo, dat one get four small cup on top, jalike da almond flowa, wit da bud part an da flowa.
Exo 37.21: place wea da side pieces come outa da main piece, make one almond flowa unda each place.
Exo 37.22: Da main piece, da side pieces, an da almond flowas, dey make um wit da hammer, an come all one piece