Isa 63.11: da Red Sea, Da time Moses an his ohana Stay jalike sheep farmas Dat stay take care da peopo ova dea?
Amo 1.2: Wen he do dat, da places wea da sheep farmas go fo find grass, No mo grass, notting.
Mat 8.33: Den da pig farmas wen run, an go inside da town, an tell everybody wat wen
Mat 21.36: Da boss send plenny mo worka guys, mo den befo, an da farmas wen do da same ting to dem, jalike da odda workas.
Mrk 5.14: Den da pig farmas wen run, an go inside da town an all da place aroun dea,
head: Da Sheep Farmas An Da Angel Messenja Guys
Luk 2.8: Dat nite, ova dea inside da fields, get sheep farmas taking care dea sheeps.
Luk 2.15: Da sheep farmas tell each odda, “Eh brahs, we go Betlehem fo see dis ting
Luk 2.18: Everybody dat wen hear dat, stay tinking bout wat da sheep farmas wen tell dem.
Luk 2.20: Da sheep farmas wen go back, an dey tell everybody how God stay plenny
1Pe 5.2: You guys, you jalike sheep farmas dat take care dea sheeps.