Jhn 19.39: He wen bring aloe an myrrh, all mix up, bout hundred pounds, fo put on top
Jhn 19.40: Jesus body an wrap um up inside linen kine cloth wit da aloe an myrrh inside, cuz dass how da Jews bury da mahke guys.