Exo 13.7: No even goin get ferment kine stuff by you, all ova yoa land.
Mat 9.17: wine inside one old kine leather bag an close um fo let um ferment.
Mat 9.17: You do dat, da new wine goin ferment an bus da old wine bag, an da wine goin spill out.
Mrk 2.22: inside one old kine leather bag, an close um fo let um ferment.