Isa 10.16: guys Come sick an skinny, An come mo an mo weak like get feva.
Mat 8.14: She get feva.
Mat 8.15: He wen touch her hand an da feva wen pau.
Mrk 1.30: Simon's mudda-in-law get feva.
Mrk 1.31: Right den da feva wen pau, an her wen give dem food.”
Luk 4.38: Simon's mudda-in-law had high feva.
Luk 4.39: Den Jesus go stand by her bed, an tell da feva fo get out.
Luk 4.39: Da feva wen pau.
Jhn 4.52: Dey say, “Da feva wen pau one clock yesterday.”
Act 28.8: He get one feva an da runs.