Gen 27.27: My boy get good kine smell, Jalike da field outside Dat Yahweh wen make so dey can grow stuff!
Gen 37.7: All us guys was outside, inside da wheat field, yeah?
Gen 47.20: All da Egypt peopo wen go sell dea field.
Gen 49.30: land dat Efron da Het guy had, da one inside da Makpelah field, wea can see Mamre, Canaan land.
Gen 50.13: an bury him inside da cave dat stay inside da Makpelah field wea you can see Mamre, Canaan land.
Gen 50.13: Dass da same field dat Abraham wen buy from Efron da Het guy fo bury his
Exo 9.22: peopo an da animals, an on top eryting growing inside da field, all ova Egypt.
Exo 10.15: Pau all da green stuff from da trees and plants inside da field, all ova da Egypt land!
Exo 22.3: come one slave, an use dat money fo pay back da owna a da field.
Exo 22.5: “If one guy let his animals go inside one nodda guy field o grape farm, an da animals eat up da stuff from inside da
Exo 22.5: o grape farm, an da animals eat up da stuff from inside da field, da guy gotta pay back da but dat own da field, wit da
Exo 22.5: inside da field, da guy gotta pay back da but dat own da field, wit da bestest stuff from his own field o his own grape
Exo 22.5: da but dat own da field, wit da bestest stuff from his own field o his own grape farm.
Exo 22.6: da fire go burn da thorn bush fence, an burn some odda guy field, o da wheat dat ready fo cut, o da wheat dat stay cut
Exo 23.11: peopo dat no mo notting can eat wateva come up inside da field, an da wild animals can eat wateva grow dea.
Exo 23.16: Lata, wen da tings you wen plant inside yoa field come up, bring me da firs tings you cut, fo make da spesho
Lev 19.10: No go ova yoa grape field one mo time fo make shua you get eryting, an no pick up da
Lev 19.19: “No plant two diffren kine seeds inside yoa field.
Lev 23.22: “Wen you cut da food from yoa field inside yoa land, no cut um all da way by da edge a da
Lev 26.4: you guys, da groun goin grow food, an da trees inside da field goin give you dea kine fruits.
Lev 27.21: da spesho Year Fo Give Back numba fifty, from dat time, da field goin be fo me, Yahweh.
Lev 27.22: “If somebody make one field he wen buy spesho fo me, Yahweh, an da field az not part a
Lev 27.22: make one field he wen buy spesho fo me, Yahweh, an da field az not part a his ohana land, da pries guy goin figga how
Deu 14.22: on da side, ten percent a da food you cut from inside yoa field ery year.
Deu 14.28: all da ten percent from da food you guys grow inside yoa field dat year, an put um inside da store house inside yoa
Deu 21.1: find somebody dat stay mahke awready dat stay inside one field inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo
Deu 22.9: “No plant anodda kine seeds inside da rows a yoa grape field.
Deu 22.9: da food from da seeds you wen plant an da grapes from da field, all dat goin come spesho fo Yahweh.
Deu 23.25: If you go inside da field dat get wheat o barley dat anodda guy own, you can pick
Deu 24.19: “Wen you guys stay cut wheat o barley inside yoa field, an you foget take home one bunch wheat o barley, no go
Deu 28.38: “You guys goin take plenny seeds fo plant inside yoa field, but you ony goin cut litto bit food, cuz da grasshoppas
Rut 2.3: So Rut [wen] go ova dea inside one field an pick up da extra barley dat da worka guys no pick up
Rut 2.3: Da same field wea she stay pick up da extra barley, da owna guy was
Rut 2.8: No need go find one nodda field.
Rut 2.22: You go some odda field, bumbye da guys make you any kine, but wit Boaz, nobody
1Ki 19.19: Elisha stay inside one big field wit eleven odda guys.
1Ki 19.19: Elijah go inside da field by Elisha an put his blanket aroun Elisha.
2Ki 3.25: da towns, an ery guy throw one stone on top all da good field till get stone all ova um.
2Ki 4.39: One a dem go inside field fo get vegetable kine stuff, an he find one wild vine.
2Ki 9.25: war wagon, “Pick up his mahke body, an throw um on top da field dat Nabot, da guy from Jezreel, wen own um befo Ahab take
2Ki 18.17: take da watta to da Mauka Watta Place, by da road fo da field wea dey put da clotheses inside da watta an step um fo
2Ki 19.26: Dey stay jalike da plants inside da field, Jalike da young grass plants, Jalike da grass on top da
Isa 1.8: My big town dea Jalike one shack in da middo a da grape field, An jalike fo guard one cucumber field, Jalike one big
Isa 1.8: da middo a da grape field, An jalike fo guard one cucumber field, Jalike one big town wit army guys all aroun, Stay getting
Isa 5.1: I goin sing one song bout his grape field On top one hill dat get good groun.
Isa 5.2: guys tell me wass right an wass wrong Bout me an my grape field!
Isa 5.4: Tell me, wat odda ting I gotta do Fo my grape field, dat I neva do befo time?
Isa 5.5: “Now, I goin tell you guys Wat I goin do wit my grape field!
Isa 5.7: Yahweh, Da God Ova All Da Armies, His grape field, dass da Israel peopo!”
Isa 5.8: fo you guys dat stay buy All da house an field dat get no mo space awready, You no leave even one place
Isa 5.10: Ten acre grape field Goin give ony six gallon wine.
Isa 7.3: Go on top da road dat go da field wea dey put da cloth inside da watta an step um fo come
Isa 30.23: Dat time yoa cows goin get plenny fo eat Inside da big field.
Isa 32.15: Da field wea peopo tink plenny stuff grow now, Dat time dey goin
Isa 32.16: Da field wea plenny stuff grow, Goin get peopo dea, Dat do wass
Isa 33.4: da grasshoppa Come real quick grab all da food from one field.
Isa 33.4: ova da place fo grab stuff, Jalike da grasshoppa inside da field.
Isa 36.2: da Mauka Watta Place go, on top da main road dat go da field wea da peopo put da cloth inside da watta an step um fo
Isa 37.27: Dey come jalike da plants dat grow inside one field, Da young green grass O da grass dat grow on top da roof O
Isa 40.6: can do, But dey jalike da wild flowers Dat grow inside one field.”
Dan 4.15: down da stump, An let um stay inside da grass inside da field.
Dan 4.21: Give shade fo all da animals inside da field, an get branches fo da birds inside da sky make nest.
Dan 4.23: top da stump, an let um stay dea inside da grass inside da field.
Amo 4.7: Had rain one field, an one nodda field dry up.
Amo 4.7: Had rain one field, an one nodda field dry up.
Mat 6.28: Da flowers dat grow in da field, how dey can grow?
Mat 6.30: Da grass inside da field stay growing today, but tomorrow dey goin throw um inside
Mat 13.24: King, dass jalike wen one farma plant good seed inside his field.
Mat 13.27: by him an tell, ‘Eh boss, da seeds you wen plant inside da field, was good, o wat?
Mat 13.31: Wen one guy plant da mustard seed inside his field, dat kine seed da mos smalles seed, mo small den all da
Mat 13.36: come by him, an say, “Dat story bout da weeds inside da field, wat dat mean?
Mat 13.38: Da field, dass da world.”
Mat 13.44: jalike had rich kine stuff dat one guy wen bury inside one field.
Mat 13.44: Den he sell all his stuffs, fo buy dat field.
Mat 21.41: say, “He goin kill da bad guys, an den he goin rent da field to some odda guys, who goin give him his share wen da time
Mat 24.40: “Goin get two guys working inside one field.
Mat 27.7: an nobody know who him, we can bury um ova dea inside dat field.”
Mat 27.8: Dass why, dat field, dey call um “Da Blood Field” even till now.
Mat 27.8: Dass why, dat field, dey call um “Da Blood Field” even till now.
Mat 27.10: da guy who make clay pots, an dey give him da coins fo his field, jalike da Boss wen tell me fo do.
Mrk 4.31: If get one guy plant um inside his field, an da seed grow, da plant come mo big den all da odda
head: Da Guys Dat Rent One Grape Field
Mrk 12.1: He say, “One guy wen go plant one grape field.
Mrk 12.8: dey grab da boy an kill him, an throw him outside da grape field.
Luk 9.62: Jesus say, “Da guy dat stay plowing da field, den look back, everyting come kapakahi.”
Luk 12.28: Da grass inside da field stay growing one day, an dey throw um on top da fire da
Luk 13.6: dat wen get one fig tree dat stay growing inside his grape field.
Luk 13.7: So he wen tell da worka guy dat take care da field, ‘Three years now I stay come fo look if get fruit on dis
Luk 14.18: Da first guy wen tell da worka guy, ‘I jus wen buy one field, an I gotta go look um.’
Luk 17.7: o take care his sheeps, wen da guy come inside from da field, you tink da boss goin tell um, ‘Come on!
Luk 17.31: Same ting, da guy inside da field betta not go back fo get someting.
Luk 17.36: [Two guys goin stay inside one field.
Act 1.18: money fo da bad ting he goin do, an he wen go buy one field.
Act 1.19: inside Jerusalem hear bout dat, so dey wen name da field ‘Akeldama,’ dat mean ‘Blood Field.
Act 1.19: dat, so dey wen name da field ‘Akeldama,’ dat mean ‘Blood Field.
Act 4.37: He wen sell one field he wen own, an den give da money to da guys Jesus wen