2Ki 15.2: wen he come king, an he stay da king inside Jerusalem fo fifty-two year.
2Ki 15.27: Wen Azariah (dass Uzziah) stay Judah king fo fifty-two years, Pekah, Remaliah's boy, come da Israel king inside