Gen 10.14: Da Kasluh peopo, az wea da Filisha peopo wen come from.
Gen 21.32: (Dass da same land wea da Filisha peopo live nowdays, you know.”
Gen 21.34: Abraham wen live long time, ova dea inside da land wea da Filisha peopo live nowdays.
Gen 26.1: an set up his tents wea King Abimelek was da king fo da Filisha peopo.
Gen 26.15: Ery puka fo watta, da Filisha guys go fill um up wit dirt inside so da watta no come
Gen 26.18: Den da watta come out again, afta da Filisha guys wen dump dirt inside.
Exo 13.17: peopo go, God neva take dem da road dat go strait to da Filisha peopo land, even was mo short.
Exo 15.14: Da peopo dat live inside da Filisha land, Dey come jalike dey hurt plenny!
Deu 2.23: dat live inside da small towns all da way by Gaza, da Filisha peopo dat come dea from Crete Island wen wipe dem out, an
1Ki 4.21: a all da local kine kings from da Eufrates Riva to da Filisha land, an all da way to da Egypt border.
1Ki 15.27: stay circle aroun Gibbeton town fo take um ova from da Filisha guys, Ba`asha wen kill Nadab.
1Ki 16.15: army guys stay camp in tents fo make ready fo fight da Filisha peopo dat live Gibbeton town.
2Ki 8.2: Her an her ohana go way an stay inside da land wea da Filisha peopo live, fo seven year.”
2Ki 8.3: Wen da seven year pau, her an her ohana come back from da Filisha land.
2Ki 18.8: He bus up da Filisha guys too, all da way to Gaza an da land aroun dea, dea
Isa 2.6: peopo Fo come tell um wat goin happen bumbye, Jalike da Filisha peopo stay do.
Isa 9.12: Da Aram peopo from da east side, An da Filisha peopo from da west side, Dey go agains da Israel peopo An
Isa 11.14: Togedda dey goin rush da Filisha peopo on da west side, All da way to da sea, An steal
head: Wat God Tell Da Filisha Peopo
Isa 14.29: All you Filisha peopo!
Isa 14.30: But you Filisha peopo, Yoa mos importan guys goin mahke, Cuz I no let um
Isa 14.31: All you Filisha peopo, You so scared, you stay shake!
Isa 28.21: tings fo you guys, Jalike da time da Israel peopo fight da Filisha guys, Mount Perazim side.
Amo 1.5: Da Filisha Peopo You betta lissen!”
Amo 1.8: Da odda Filisha guys, dey goin come poho too.
Amo 6.2: Come back by da big town Hamat, Den go makai side by da Filisha peopo, Gat town.