Exo 9.9: Da black ashes goin come real fine kine dust all ova da Egypt land.
Exo 21.22: but da wahine no mahke, da guy dat wen do um gotta pay fine.
1Ki 20.39: If he run away, you goin pay wit yoa life, o you pay fine 75 pound silva!
2Ki 23.33: An Pharaoh Neko make da Judah peopo pay big fine, 7,500 pound silva an 75 pound gold.
2Ki 23.35: Jehoiakim pay da Pharaoh guy da silva an gold fo da fine.