Isa 3.21: fo make da bad kine spirits go way, An da rings fo dea fingas an dea nose, Da fancy kine clotheses, coats, da purses, Da
Isa 17.8: fo da odda gods An da small kine tings dey make wit dea fingas.
Isa 59.3: You do all kine stuff dat need punish, An jalike yoa fingas get dirt all ova um From do tings dat need punish.
Dan 5.24: Az why he wen send da hand wit da fingas dat write on top da wall.
Mat 27.39: Had some guys walking ova dea dat shake dea fingas at him an say, “Oh, fo shame!”