Gen 2.1: Az how God wen finish make da sky, an da world, an all da tings inside dem.
Gen 11.8: make da peopo move all ova da world, an az why dey neva finish building da town.
Exo 5.13: plenny presha fo dem, an tell um, “Ery day, you guys gotta finish make da same numba bricks dat day, jalike was befo time
Exo 5.14: Yesterday an today, how come you guys neva finish yoa job, an make da same numba bricks jalike befo time?
1Ki 7.1: Take him 13 year fo finish eryting.
1Ki 7.40: Dass how Huram finish all da work he do fo King Solomon, fo make da Temple Fo
Ezr 4.13: too: If dey build dis town dat was all bus up, an if dey finish da walls, no goin be good fo you.
Ezr 5.3: you guys can build dis Temple dat was all bus up, an fo finish da place, aah?
Ezr 5.9: you guys can build dis Temple again dat was all bus up, an finish da place?
Neh 4.2: Dey tink dey can finish da work in one day?
Neh 6.9: peopo goin come too weak, an dey goin lose fight an no finish build da wall.”
head: Da Builda Guys Finish Da Town Wall
Isa 41.4: Me, Yahweh, I da One do all dis stuff, An da One dat finish wat I start fo do!
Mat 18.35: Den Jesus say fo finish, “My Fadda in da sky goin do lidat to all you guys, if you
Mat 23.32: So go finish wat yoa ancesta guys wen start!’
Luk 14.28: out how much goin cost, fo know if you get nuff money fo finish da tower, yeah?
Luk 14.30: say, ‘Dis guy wen start fo make litto bit, an he no can finish da job.
1Co 9.26: Me, I like run an go strait fo da finish!
Php 1.6: do someting real good inside you guys, an garans he goin finish everyting he wen start fo do, an he no goin stop doing um
2Ti 4.7: Jalike one runna guy, I wen run good an finish da race.
Heb 12.1: We gotta hang in dea an finish da race dat God wen pick fo us.