Lev 11.18: owl, da cormorant, da pueo, da barn owl, da pelican, da fish eagle, da stork, any kine heron, da hoopoe bird, an da
Deu 4.18: da sky, o anyting dat move on top da groun, o any kine fish dat stay inside da big watta.
Deu 14.12: bird, you guys no can eat: da eagle, da scavenja bird, da fish eagle, da kite, da hawk, an any kine falcon bird, all kine
Neh 3.3: Hassenaah's boy an his ohana build da Fish Gate.
Neh 12.39: to da Wide Wall, above da Efraim Gate an da Ol Gate, an da Fish Gate an da Hananel Towa an da Towa Fo Da Hundred, to da
Isa 19.8: All da guys dat try catch fish in da Nile Riva Wit hook an net, dey goin stay sad.
Amo 4.2: Dey goin stick big fish hooks in yoa okole An drag you guys outa hea!
head: Da Big Fish Swallow Jonah
Jon 1.17: Yahweh, he wen make ready one mangus fish fo swallow Jonah.
Jon 1.17: An den Jonah stay inside da fish opu, three days an three nites.
Jon 2.1: Wen Jonah stay inside da fish, he wen go pray to his God Yahweh.
Jon 2.2: “Wen I was inside da fish opu Was jalike inside da place wea da mahke peopo stay.
Jon 2.10: Den Yahweh, he wen tell da big fish wat fo do, an he bahf Jonah out on top da beach.
Mat 4.19: Da way you guys bring in da fish, I goin teach you guys how fo bring in peopo too!
Mat 7.10: If he aks fo one fish, you goin give um one snake, o wat?
Mat 12.40: Jonah wen stay inside one big fish three days an three nites.
Mat 13.47: wen dey throw one net inside da ocean, an get any kine fish.
Mat 15.34: Dey tell him, “Seven small bread, an get litto bit fish.”
Mat 15.36: An he take da seven bread an da fish, an tank God fo um.”
Mat 17.27: Da first fish you catch, open da mout.
Mrk 1.17: Da way you guys bring in da fish, I goin teach you guys how fo bring in peopo fo be my guys
Mrk 6.38: Dey go, an come back, an say, “Get five bread an two fish.”
Mrk 6.41: Den Jesus take da five bread an da two fish.”
Mrk 6.41: An he wen broke da two fish fo everybody.
Mrk 8.7: Had some small fish too.
Luk 5.6: So dey drop da nets, an dey catch uku paila fish, an da net wen start fo broke.
Luk 5.8: Wen Simon Peter see how plenny fish dey get, he wen go down on his knees in front Jesus an
Luk 5.9: by him, wen blow dea minds, cuz dey wen catch so plenny fish.
Luk 5.10: Da way you guys bring in da fish, I goin teach you guys how fo bring in peopo fo be my guys
Luk 11.11: If yoa boy aks you fo one fish, you give um one snake?
Luk 24.42: Dey give him one cook fish.
Jhn 6.9: boy hea dat get five small barley kine bread an two small fish.
Jhn 6.11: Same ting wit da fish.”
Jhn 21.3: Simon Peter wen tell da guys, “Eh, I like go fish!
Jhn 21.6: You goin get plenny fish dea!”
Jhn 21.6: Dey go throw da net, an get so plenny fish, da guys no can pull up da net.
Jhn 21.9: Had fish on top, an had bread.
Jhn 21.10: Jesus tell um, “Eh, bring some a da fish you wen catch ova hea.
Jhn 21.11: Da net neva even broke, no matta had so plenny fish inside.
Jhn 21.13: Same ting wit da fish.”
Jas 1.14: We come jalike da fish dat go afta da bait.”