Isa 10.14: Wen I do dat, nobody say notting, O flap da wing, No even open da mouth, an no squawk.