Exo 9.24: Da ice rain real heavy, an had fire dat stay flash one side an da odda side inside da middle a da ice rain.
Isa 54.8: I wen get real mad, Jalike one flash flood, Cuz I no like wat you guys stay do dat time.
Luk 17.24: I come back, goin be real quick, jalike wen da lightning flash an make da sky come light from one side to da odda side.’
Act 9.3: Right den an dea one light from da sky wen flash aroun him.
Act 22.6: an right den an dea had one big light from da sky dat wen flash aroun me.
Act 26.13: An wen flash all aroun me an my friends.
Rev 8.5: Den had thunder an big noise, da lightning wen flash, an da earth wen shake.
Rev 11.19: Den had lightning flash, an noise, an loud thunder.”